Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Biudžetinės įstaigos Vilniaus Antakalnio gimnazijos nuostatai 438.69 KB
Strateginis planas Atnaujinta Dydis
Vilniaus Antakalnio gimnazijos 2021–2024 metų strateginis veiklos planas 2.3 MB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Ugdymo planas
Vilniaus Antakalnio gimnazijos 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pagrindinio ugdymo (antros dalies) ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2021-11-26 21:05:49 873.59 KB
1 priedas. Projektinės veiklos organizavimo I ir III klasėse tvarka 2021-10-19 20:40:09 505.97 KB
2 priedas. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2021-09-01 16:22:37 498.86 KB
3 priedas. Mokinių informavimo apie ugdymo(si) pasiekimus tvarka 2021-09-01 16:22:37 192.73 KB
4 priedas. Mokinių tėvų informavimo mokinių ugdymo(si) klausimais tvarka 2021-09-01 16:22:37 221.28 KB
5 priedas. Mokinių, jų tėvų prašymų dėl pasiekimų įvertinimo peržiūrėjimo tvarka 2021-09-01 16:22:37 179.96 KB
6 priedas. Mokinių atleidimo nuo dalykų privalomo pamokų lankymo tvarka 2021-09-01 16:22:37 216.49 KB
7 priedas. Laikinosios grupės/ klasės keitimo tvarka I-II gimnazijos klasėse 2021-09-01 16:22:37 213.18 KB
8 priedas. III-IV gimnazijos klasės mokinio individualaus ugdymo plano keitimo tvarka 2021-09-01 16:22:37 203.74 KB
9 priedas. Mokinių elgesio taisyklės 2021-11-08 18:32:56 461.7 KB
10 priedas. Individualūs mokinių ugdymo planai 2021-09-01 16:22:38 479.38 KB
11 priedas. Dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų pasiūla 2021-09-01 16:22:38 206.39 KB
12 priedas. Pažintinė ir kultūrinė veikla 2022-2023 m. m. 2022-09-07 10:36:34 207.19 KB
13 priedas. Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2021-09-01 16:22:38 213.67 KB
14 priedas. Žinių gilinimo (konsultavimo) mokyklos (ŽGM) veiklos aprašas 2021-09-01 16:22:38 314.51 KB
15 priedas. Mokinių sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2021-09-01 16:22:38 407.27 KB
16. priedas. Psichologo pagalbos teikimo mokiniams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams aprašas 2021-09-01 16:22:38 204.41 KB
17 priedas. Naujai atvykstančių į I-as ir kitas gimnazijos klases mokinių adaptacijos ir adaptacijos priežiūros tvarka 2021-09-01 16:22:39 257.47 KB
18 priedas. Universitetinių (gamtos ir fizinių mokslų krypčių) klasių formavimo ir veiklos organizavimo principai 2021-09-01 16:22:39 389.43 KB
19 priedas. Universitetinių (humanitarinių ir socialinių mokslų krypčių) klasių formavimo ir veiklos organizavimo principai 2021-09-01 16:22:39 219.32 KB
20 priedas. Bendrieji lietuvių kalbos ugdymo reikalavimai 2021-09-01 16:22:39 197.81 KB
21 priedas. Gimnazijos veiklos kalendorius 2022-2023 m. m. 2022-08-09 22:37:19 418.6 KB
22 priedas. Mokinių lankančių aktyvaus judėjimo pratybas per neformaliojo ugdymo veiklą gimnazijoje ar kitoje neformaliojo vaikų švietimo įstaigoje apskaitos tvarka 2021-09-01 16:22:39 214.52 KB
23 priedas (1). Saugios aplinkos Vilniaus Antakalnio gimnazijoje kūrimo aprašas 2021-09-01 16:22:39 372.69 KB
23 priedas (2). Aprašo priedas. Saugios aplinkos gimnazijoje kūrimo komponentai. Priemonių planas 2021-2022 ir 2022-2023 m. m. 2021-09-01 16:22:39 291.35 KB
24 priedas. Komandinio reagavimo į patyčias ir kitokį smurtinį elgesį gimnazijoje tvarkos aprašas 2021-09-01 16:22:39 535.09 KB
25 priedas. Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas 2021-09-01 16:22:40 515.12 KB
26 priedas. Pamokų/ ugdymo dienų lankomumo apskaitos, nelankymo ir vėlavimų į pamokas prevencijos tvarka 2022-12-08 21:30:22 564.66 KB
27 priedas. Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu tvarkos aprašas 2021-09-01 16:22:40 283.26 KB
28 priedas. Mokinių individualios pažangos ir pasiekimų stebėjimo tvarkos aprašas 2022-12-02 20:49:49 406.79 KB
Veiklos planas
Vilniaus Antakalnio gimnazijos 2020 metų veiklos planas (1) 2021-02-02 20:52:23 1.34 MB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos 2020 metų veiklos planas (2) 2021-02-02 20:56:17 550.89 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos 2021 metų veiklos planas 376.33 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 metus 2020-12-30 18:04:44 329.46 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 metus 2020-12-30 18:05:16 361.69 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 metus 2020-12-30 18:05:58 391.1 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 metus 391.1 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 metus 374.63 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 metus 0.96 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 metus 355.71 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Informacija apie darbo užmokestį 2017 m. 2020-12-30 21:02:18 202.2 KB
Informacija apie darbo užmokestį 2018 m. 2020-12-30 21:04:30 198.23 KB
Informacija apie darbo užmokestį 2020 m. 294.77 KB
Informacija apie darbo užmokestį 2022 m. 98.75 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų planas 2019 2022-07-10 21:09:56 299.44 KB
VAG viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2020 2022-07-10 21:09:57 579.36 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymas dėl 2021 m. viešųjų pirkimų plano patvirtinimo (Direktoriaus 2021-03-24 įsak. Nr. V-2021-36) 2022-07-10 21:09:57 183.26 KB
Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas (Patvirtintas direktoriaus 2021-04-28 įsak. Nr. V-2021-45) 2022-07-10 21:09:57 289.12 KB
Viešųjų pirkimų planas 2021 2022-07-10 21:09:57 225.73 KB
Viešųjų pirkimų planas 2022 2022-07-10 21:09:57 223.23 KB
Pirkimo sutartis Nr. CPO210504 2022-07-10 21:09:57 3.31 MB
Pirkimo sutartis Nr. D4-20 (2022-06-20) 2022-07-10 21:09:57 1.75 MB
Pirkimo sutartis Nr. D4-21 (2022-07-05) 2022-07-10 21:09:57 1.84 MB
Pirkimo sutartis Nr. D4-22 (2022-07-07) 2022-07-10 21:09:57 1.92 MB
Duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Vilniaus Antakalnio gimnazijos direktorės įsakymas dėl duomenų apsaugos dokumentų tvirtinimo (Direktoriaus 2019-04-01 įsak. Nr. V-64) 2020-12-14 18:28:33 180.11 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika (Patvirtinta direktoriaus 2019-04-01 įsak. Nr. V-64) 2020-12-14 18:23:35 385.93 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklės (Patvirtintos direktoriaus 2019-04-01 įsak. Nr. V-64) 532.87 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Vilniaus Antakalnio gimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. V-18 „Dėl civilinės saugos darbuotojų mokymo“ 2020-12-14 10:21:07 1.64 MB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos direktoriaus 2019 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. V-47 „Dėl pasirengimo civilinės saugos pratyboms ir jų vykdymo“ 2020-12-14 10:21:08 195.79 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. V-62 „Dėl pasirengimo civilinės saugos stalo pratyboms ir jų vykdymo“ 2020-12-14 10:21:08 367.41 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos direktoriaus 2019 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. V-65 „Dėl ekstremalių situacijų valdymo dokumentų tvirtinimo“ 2020-12-14 10:21:08 181.68 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos Ekstremaliųjų situacijų 2019–2021 m. prevencijos priemonių planas 2020-12-14 10:21:09 265.95 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė 2020-12-14 10:21:09 511.05 KB
Vilniaus Antakalnio progimnazijos sutikimas dėl evakuacijos 2020-12-14 10:21:09 423.33 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos Civilinės saugos stalo pratybų protokolas 2020-12-14 10:21:10 366.5 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos Civilinės saugos stalo pratybų organizaciniai nurodymai 2020-12-14 10:21:10 195.4 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos Civilinės saugos stalo pratybų vertinimo anketa 2020-12-14 10:21:10 185.63 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos Civilinės saugos pratybų organizaciniai nurodymai 2020-12-14 10:21:11 195.4 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos Civilinės saugos pratybų ataskaita 2020-12-14 10:21:11 190.11 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos Civilinės saugos pratybų ataskaita 2020-12-14 10:21:11 195.72 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos Žmonių evakavimo praktinių pratybų įvykdymo protokolas 2020-12-14 10:21:12 203.07 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos Dėl pasirengimo civilinės saugos stalo pratyboms ir jų vykdymo 2020-12-14 10:21:12 192.38 KB
Planai dėl COVID-19 Atnaujinta Dydis
Vilniaus Antakalnio gimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. V-2020-41 „Dėl Vilniaus Antakalnio gimnazijos COVID-19 situacijų valdymo grupės sudarymo, darbo karantino sąlygomis plano ir pasirengimo galimam užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejui priemonių ir veiksmų, patvirtinus užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejį švietimo įstaigoje, planų “ 2020-12-30 21:54:13 210.47 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos darbo karantino sąlygomis planas (covid-19) patvirtintas Antakalnio gimnazijos direktorės 2020 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. V-2020-41 2020-12-30 21:55:04 220.09 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos pasirengimo galimam užsikrėtimo virusu covid-19 atvejui priemonių ir veiksmų, patvirtinus užsikrėtimo virusu covid-19 atvejį švietimo įstaigoje, planas patvirtintas Antakalnio gimnazijos direktorės 2020 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. V-2020-41 2020-12-30 21:55:39 454.71 KB
Neformalusis vaikų švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų tvarkaraštis 2022-2023 m. m. 2022-10-31 18:23:18 313.88 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Antakalnio gimnazijos valgiaraštis (2022-2023 m. m.) 2022-09-25 10:55:56 37.62 KB
Tyrimai ir apklausos Atnaujinta Dydis
Tyrimo „Pagalba mokiniui. I klasių mokinių adaptacija“ rezultatai (2020–2021 m. m.) 209.91 KB
Prašymų formos Atnaujinta Dydis
Pranešimas apie mokinio nedalyvavimą ugdymo procese (WORD) 2021-08-18 22:25:43 17.81 KB
Pranešimas apie mokinio nedalyvavimą ugdymo procese (PDF) 2021-08-18 22:25:43 180.5 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo mokomojo dalyko privalomo pamokų lankymo (WORD) 2021-08-18 22:25:43 15 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo mokomojo dalyko privalomo pamokų lankymo (PDF) 2021-08-18 22:25:43 185.78 KB
I-II klasė. Prašymas dėl laikinosios grupės pakeitimo (WORD) 2021-08-18 22:25:43 12.56 KB
I-II klasė. Prašymas dėl laikinosios grupės pakeitimo (PDF) 2021-08-18 22:25:43 179.37 KB
I-II klasė. Prašymas dėl klasės keitimo (WORD) 2021-08-18 22:25:43 12.43 KB
I-II klasė. Prašymas dėl klasės keitimo (PDF) 2021-08-18 22:25:43 178.46 KB
III-IV klasė. Prašymas dėl individualaus ugdymo plano keitimo (WORD) 2021-08-18 22:25:43 13.88 KB
III-IV klasė. Prašymas dėl individualaus ugdymo plano keitimo (PDF) 2021-08-18 22:25:43 178.58 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš mokinių sąrašų (WORD) 2021-08-18 22:25:44 13.02 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš mokinių sąrašų (PDF) 2021-08-18 22:25:44 182.81 KB
Prašymas dėl važiavimo išlaidų kompensavimo (PDF) 2021-08-18 22:25:44 34.56 KB
Priėmimo į gimnaziją dokumentai Atnaujinta Dydis
Motyvacinis laiškas-prašymas I gimnazijos klasių mokiniams, pageidaujantiems mokytis gamtamokslinių-matematinių mokslų krypties klasėje (f) 2023-03-06 19:38:28 14.64 KB
Motyvacinis laiškas-prašymas I gimnazijos klasių mokiniams, pageidaujantiems mokytis kalbinių-visuomeninių mokslų krypties klasėje (h) 2023-03-06 19:38:28 14.72 KB
Motyvacinis laiškas-prašymas I gimnazijos klasių mokiniams, pageidaujantiems mokytis Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos „Jaunųjų lyderių“ programą pasirinkusių mokinių klasėje (l) 2023-03-06 19:38:28 13.59 KB
Motyvacinis laiškas-prašymas II gimnazijos klasių mokiniams, pageidaujantiems mokytis fizinių (f) ar humanitarinių-socialinių (h) mokslų krypčių klasėje 2023-03-06 19:38:28 14.09 KB
IV klasės mokinio individualus ugdymo planas 2023-2024 m. m. 2023-03-06 19:38:28 323.9 KB
Klasės komplektavimo principai (​Patvirtinta 2023-03-02 Dir. įsak. Nr. V-2023-28) 2023-03-06 19:38:28 192.11 KB
Klasių vadovų skyrimo tvarka (​Patvirtinta 2023-03-02 Dir. įsak. Nr. V-2023-29) 2023-03-06 19:38:28 182.09 KB
Kiti dokumentai Atnaujinta Dydis
Lankstinukas apie mūsų gimnaziją 1.19 MB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (Patvirtinta direktoriaus 2019-05-10 įsak. Nr. V-100) 301.72 KB