Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Biudžetinės įstaigos Vilniaus Antakalnio gimnazijos nuostatai 438.69 KB
Strateginis planas Atnaujinta Dydis
Rekomendacijos mokinių tėvams dėl mokinių mokymosi nuotoliniu būdu 2021-02-26 09:08:06 1.8 MB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos 2021–2024 metų strateginis veiklos planas 2.3 MB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Antakalnio gimnazijos 2019-2020 ir 2020-2021 m.m. ugdymo planas 681.35 KB
Ugdymo planas
Vilniaus Antakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymas Dėl Vilniaus Antakalnio gimnazijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo nr. V-140 „Dėl gimnazijos 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ugdymo antros dalies ir vidurinio ugdymo programų ugdymo plano tvirtinimo“ pakeitimo 2020-12-12 19:52:33 217.95 KB
Ugdymo plano keitimas 2020-12-12 19:52:33 217.95 KB
1 priedas. Projektinės veiklos organizavimo I ir III klasėse tvarka 2020-12-12 19:52:33 494.62 KB
2 priedas. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2020-12-12 19:52:34 479.63 KB
3 priedas. Mokinių informavimo apie ugdymo(si) pasiekimus tvarka 2020-12-12 19:52:34 192.89 KB
4 priedas. Mokinių tėvų informavimo mokinių ugdymo(si) klausimais tvarka 2020-12-12 19:52:34 209.08 KB
5 priedas. Mokinių, jų tėvų prašymų dėl pasiekimų įvertinimo peržiūrėjimo tvarka 2020-12-12 19:52:35 179.72 KB
6 priedas.Mokinių atleidimo nuo menų, fizinio ugd. ir kt dalykų sav. pam. tvarka 2020-12-12 19:52:35 208.36 KB
7 priedas. Laikinosios grupės/klasės keitimo tvarka I-II klasėse 2020-12-12 19:52:35 220.65 KB
8 priedas. III-IV klasės mokinio individualaus ugdymo plano keitimo tvarka 2020-12-12 19:52:36 203.51 KB
9 priedas. Mokinių elgesio taisyklės 2020-12-12 19:52:36 275.5 KB
10 priedas. Individualūs ugdymo planai 2020-12-12 19:52:36 517.16 KB
11 priedas. Dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų pasiūla 2019-2020 m.m. 2020-12-12 19:52:36 212.92 KB
12 priedas. Pažintinė ir kultūrinė veikla 2020-12-12 19:52:37 205.36 KB
13 priedas. Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2020-12-12 19:52:37 247.46 KB
14 priedas. Žinių gilinimo (konsultavimo) mokyklos veiklos aprašas 2020-12-12 19:52:37 316.87 KB
15 priedas. Mokinių SLURŠ programos įgyvendinimo aprašas 2020-12-12 19:52:38 406.24 KB
16. priedas. Psichologo pagalbos teikimo aprašas 2020-12-12 19:52:38 201.64 KB
17 priedas. Naujai atvykstančių mok. adaptacijos ir adptacijos priežiūros tvarka 2020-12-12 19:52:38 253.85 KB
18 priedas. Universitetinių klasių formavimo ir veiklos organizavimo principai_1 2020-12-12 19:52:39 392.61 KB
18 priedas. Universitetinių klasių formavimo ir veiklos organizavimo principai_2 2020-12-12 19:52:39 220 KB
20 priedas. Bendrieji lietuvių kalbos ugdymo reikalavimai 2020-12-12 19:52:39 199.87 KB
21 priedas. Gimnazijos veiklos kalendorius 2020-12-12 19:52:40 326.06 KB
22 priedas. Mokinių dalyvaujančių aktyvaus judėjimo pratybose apskaita 2020-12-12 19:52:40 214.67 KB
23 priedas (1). Saugios aplinkos Vilniaus Antakalnio gimnazijoje kūrimo aprašas 2020-12-12 19:52:41 199.22 KB
24 priedas.Komandinio reagavimo į smurtą ir patyčias gimnazijoje tvarkos aprašas 2020-12-12 19:52:41 531.17 KB
25 priedas. Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas 2020-12-12 19:52:41 509.34 KB
26 priedas. Pamokų ugd. d. lankomumo apskaitos, nelankymo ir vėlavimų prev. tvar 2020-12-12 19:52:42 559.54 KB
Veiklos planas
Vilniaus Antakalnio gimnazijos 2020 metų veiklos planas (1) 2021-02-02 20:52:23 1.34 MB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos 2020 metų veiklos planas (2) 2021-02-02 20:56:17 550.89 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos 2021 metų veiklos planas 376.33 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Vilniaus Antakalnio gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 343.33 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 metus 2020-12-30 18:04:44 329.46 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 metus 2020-12-30 18:05:16 361.69 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 metus 2020-12-30 18:05:58 391.1 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 metus 391.1 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 metus 374.63 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 metus 0.96 MB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Informacija apie darbo užmokestį 2017 m. 2020-12-30 21:02:18 202.2 KB
Informacija apie darbo užmokestį 2018 m. 2020-12-30 21:04:30 198.23 KB
Informacija apie darbo užmokestį 2020 m. 294.77 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų planas 2019 2020-12-14 10:23:11 299.44 KB
VAG viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2020 2020-12-14 10:23:12 579.36 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymas dėl 2021 m. viešųjų pirkimų plano patvirtinimo (Direktoriaus 2021-03-24 įsak. Nr. V-2021-36) 183.26 KB
Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas (Patvirtintas direktoriaus 2021-04-28 įsak. Nr. V-2021-45) 289.12 KB
Viešųjų pirkimų planas 2021 225.73 KB
Duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Vilniaus Antakalnio gimnazijos direktorės įsakymas dėl duomenų apsaugos dokumentų tvirtinimo (Direktoriaus 2019-04-01 įsak. Nr. V-64) 2020-12-14 18:28:33 180.11 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika (Patvirtinta direktoriaus 2019-04-01 įsak. Nr. V-64) 2020-12-14 18:23:35 385.93 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklės (Patvirtintos direktoriaus 2019-04-01 įsak. Nr. V-64) 532.87 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Vilniaus Antakalnio gimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. V-18 „Dėl civilinės saugos darbuotojų mokymo“ 2020-12-14 10:21:07 1.64 MB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos direktoriaus 2019 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. V-47 „Dėl pasirengimo civilinės saugos pratyboms ir jų vykdymo“ 2020-12-14 10:21:08 195.79 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. V-62 „Dėl pasirengimo civilinės saugos stalo pratyboms ir jų vykdymo“ 2020-12-14 10:21:08 367.41 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos direktoriaus 2019 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. V-65 „Dėl ekstremalių situacijų valdymo dokumentų tvirtinimo“ 2020-12-14 10:21:08 181.68 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos Ekstremaliųjų situacijų 2019–2021 m. prevencijos priemonių planas 2020-12-14 10:21:09 265.95 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė 2020-12-14 10:21:09 511.05 KB
Vilniaus Antakalnio progimnazijos sutikimas dėl evakuacijos 2020-12-14 10:21:09 423.33 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos Civilinės saugos stalo pratybų protokolas 2020-12-14 10:21:10 366.5 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos Civilinės saugos stalo pratybų organizaciniai nurodymai 2020-12-14 10:21:10 195.4 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos Civilinės saugos stalo pratybų vertinimo anketa 2020-12-14 10:21:10 185.63 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos Civilinės saugos pratybų organizaciniai nurodymai 2020-12-14 10:21:11 195.4 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos Civilinės saugos pratybų ataskaita 2020-12-14 10:21:11 190.11 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos Civilinės saugos pratybų ataskaita 2020-12-14 10:21:11 195.72 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos Žmonių evakavimo praktinių pratybų įvykdymo protokolas 2020-12-14 10:21:12 203.07 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos Dėl pasirengimo civilinės saugos stalo pratyboms ir jų vykdymo 2020-12-14 10:21:12 192.38 KB
Planai dėl COVID-19 Atnaujinta Dydis
Vilniaus Antakalnio gimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. V-2020-41 „Dėl Vilniaus Antakalnio gimnazijos COVID-19 situacijų valdymo grupės sudarymo, darbo karantino sąlygomis plano ir pasirengimo galimam užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejui priemonių ir veiksmų, patvirtinus užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejį švietimo įstaigoje, planų “ 2020-12-30 21:54:13 210.47 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos darbo karantino sąlygomis planas (covid-19) patvirtintas Antakalnio gimnazijos direktorės 2020 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. V-2020-41 2020-12-30 21:55:04 220.09 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos pasirengimo galimam užsikrėtimo virusu covid-19 atvejui priemonių ir veiksmų, patvirtinus užsikrėtimo virusu covid-19 atvejį švietimo įstaigoje, planas patvirtintas Antakalnio gimnazijos direktorės 2020 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. V-2020-41 2020-12-30 21:55:39 454.71 KB
Neformalusis vaikų švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų tvarkaraštis 2020-12-30 10:56:48 399.43 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Antakalnio gimnazijos valgiaraštis (2020-2021 m. m.) 35.26 KB
Tyrimai ir apklausos Atnaujinta Dydis
Tyrimo „Pagalba mokiniui. I klasių mokinių adaptacija“ rezultatai (2020–2021 m. m.) 209.91 KB
Prašymų formos Atnaujinta Dydis
Pranešimas apie mokinio nedalyvavimą ugdymo procese (PDF) 2020-12-14 18:48:18 180.92 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo privalomo pamokų (ar jų dalies) lankymo (PDF) 2020-12-14 18:48:21 185.28 KB
I-II klasė. Prašymas dėl laikinosios grupės pakeitimo (PDF) 2020-12-14 18:48:24 177.99 KB
I-II klasė. Prašymas dėl klasės keitimo (PDF) 2020-12-14 18:48:28 176.57 KB
III-IV klasė. Prašymas dėl individualaus ugdymo plano keitimo (PDF) 2020-12-14 18:48:32 177.09 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš mokinių sąrašų (PDF) 2020-12-14 18:48:34 183.56 KB
Prašymas dėl priėmimo į gimnaziją (PDF) 2021-01-04 21:58:05 333.05 KB
Pranešimas apie mokinio nedalyvavimą ugdymo procese (WORD) 2020-12-14 18:43:40 12.62 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo privalomo pamokų (ar jų dalies) lankymo (WORD) 2020-12-14 18:43:45 14.91 KB
I-II klasė. Prašymas dėl laikinosios grupės pakeitimo (WORD) 2020-12-14 18:43:53 34 KB
I-II klasė. Prašymas dėl klasės keitimo (WORD) 2020-12-14 18:43:55 32 KB
III-IV klasė. Prašymas dėl individualaus ugdymo plano keitimo (WORD) 2020-12-14 18:43:57 13.52 KB
III-IV klasė. Prašymas dėl individualaus ugdymo plano keitimo (WORD) 2020-12-14 18:43:59 13.52 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš mokinių sąrašų (WORD) 2020-12-14 18:47:06 13.03 KB
Prašymas priimti į gimnaziją (WORD) 2020-12-14 18:47:47 14.69 KB
Prašymas dėl važiavimo išlaidų kompensavimo (PDF) 2020-12-29 20:59:42 34.56 KB
Priėmimo į gimnaziją dokumentai Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl priėmimo į gimnaziją (PDF) 2021-01-04 21:58:05 333.05 KB
Priėmimo į Vilniaus Antakalnio gimnaziją mokslo metų eigoje tvarkos aprašas (​Patvirtinta 2020-09-02 Dir. įsak. Nr. V-2020-79)


2020-12-31 11:05:57 205.64 KB
Mokinių, baigusių pagrindinio ugdymo programą Vilniaus Antakalnio gimnazijoje, priėmimo mokytis pagal vidurinio ugdymo programą ir paskirstymo į klases tvarka (​Patvirtinta 2020-03-16 Dir. įsak. Nr. V-39) 2021-02-28 21:10:41 346.59 KB
Motyvacinis laiškas - prašymas (I, II kl. mokiniams) 195.39 KB
III klasės mokinio individualus ugdymo planas 2021-2022 ir 2022-2023 m. m. 28.31 KB
IV klasės mokinio individualus ugdymo planas 2020-2021 ir 2021-2022 m. m. 28.1 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos mokinių priėmimo į gimnaziją komisijos darbo tvarkos aprašas (​Patvirtinta 2021-03-17 Dir. įsak. Nr. V-2021-33) 282.1 KB
Klasės komplektavimo principai (​Patvirtinta 2021-03-31 Dir. įsak. Nr. V-2021-37) 201.28 KB
Klasių vadovų skyrimo tvarka (​Patvirtinta 2021-03-31 Dir. įsak. Nr. V-2021-37) 182.95 KB
Kiti dokumentai Atnaujinta Dydis
Lankstinukas apie mūsų gimnaziją 1.19 MB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (Patvirtinta direktoriaus 2019-05-10 įsak. Nr. V-100) 301.72 KB