Ugdymo organizavimas

Ugdymo organizavimas 2022-2023 mokslo metais

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d.

Ugdymo proceso trukmė:

 • I–II gimnazijos klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos,
 • III gimnazijos klasės mokinimas – 180 ugdymo dienų,
 • IV gimnazijos klasės mokiniams – 170 ugdymo dienos.

Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.

Žiemos atostogos

2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.

Vasaros atostogos I-II klasių mokiniams

2023 m. birželio 22 d. – rugpjūčio 31 d.

Vasaros atostogos III klasių mokiniams

2023 m. birželio 15 d. – rugpjūčio 31 d.

Vasaros atostogos IV klasių mokiniams

Pasibaigus ŠMSM nustatytai brandos egzaminų sesijai

- rugpjūčio 31 d.

Ugdymo procesas skirstomas į trumpesnės trukmės laiko periodus – pusmečius:

Pusmetis

Pradžia

Pabaiga

1-asis pusmetis

I-IV gimnazijos klasė

2022 m. rugsėjo 1 d.

2023 m. sausio 20 d.

1-asis signalinis pusmetis

I-IV gimnazijos klasė

2022 m. lapkričio 24 d.

2022 m. lapkričio 29 d.

2-asis pusmetis

I-II gimnazijos klasė

2023 m. sausio 23 d.

2023 m. birželio 21 d.

2-asis pusmetis

 III gimnazijos klasė

2023 m. sausio 23 d.

2023 m. birželio 14 d.

2-asis pusmetis

 IV gimnazijos klasė

2023 m. sausio 23 d.

2023 m. gegužės 31 d.

2-asis signalinis pusmetis

I-IV gimnazijos klasė

2023 m. balandžio 24 d.

2023 m. balandžio 28 d.

Vilniaus Antakalnio gimnazijos Ugdymo planas

Ugdymo planas Atnaujinta Dydis
Vilniaus Antakalnio gimnazijos 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pagrindinio ugdymo (antros dalies) ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2021-11-26 21:05:49 873.59 KB
1 priedas. Projektinės veiklos organizavimo I ir III klasėse tvarka 2021-10-19 20:40:09 505.97 KB
2 priedas. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2021-09-01 16:22:37 498.86 KB
3 priedas. Mokinių informavimo apie ugdymo(si) pasiekimus tvarka 2021-09-01 16:22:37 192.73 KB
4 priedas. Mokinių tėvų informavimo mokinių ugdymo(si) klausimais tvarka 2021-09-01 16:22:37 221.28 KB
5 priedas. Mokinių, jų tėvų prašymų dėl pasiekimų įvertinimo peržiūrėjimo tvarka 2021-09-01 16:22:37 179.96 KB
6 priedas. Mokinių atleidimo nuo dalykų privalomo pamokų lankymo tvarka 2021-09-01 16:22:37 216.49 KB
7 priedas. Laikinosios grupės/ klasės keitimo tvarka I-II gimnazijos klasėse 2021-09-01 16:22:37 213.18 KB
8 priedas. III-IV gimnazijos klasės mokinio individualaus ugdymo plano keitimo tvarka 2021-09-01 16:22:37 203.74 KB
9 priedas. Mokinių elgesio taisyklės 2021-11-08 18:32:56 461.7 KB
10 priedas. Individualūs mokinių ugdymo planai 2021-09-01 16:22:38 479.38 KB
11 priedas. Dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų pasiūla 2021-09-01 16:22:38 206.39 KB
12 priedas. Pažintinė ir kultūrinė veikla 2022-2023 m. m. 2022-09-07 10:36:34 207.19 KB
13 priedas. Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2021-09-01 16:22:38 213.67 KB
14 priedas. Žinių gilinimo (konsultavimo) mokyklos (ŽGM) veiklos aprašas 2021-09-01 16:22:38 314.51 KB
15 priedas. Mokinių sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2021-09-01 16:22:38 407.27 KB
16. priedas. Psichologo pagalbos teikimo mokiniams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams aprašas 2021-09-01 16:22:38 204.41 KB
17 priedas. Naujai atvykstančių į I-as ir kitas gimnazijos klases mokinių adaptacijos ir adaptacijos priežiūros tvarka 2021-09-01 16:22:39 257.47 KB
18 priedas. Universitetinių (gamtos ir fizinių mokslų krypčių) klasių formavimo ir veiklos organizavimo principai 2021-09-01 16:22:39 389.43 KB
19 priedas. Universitetinių (humanitarinių ir socialinių mokslų krypčių) klasių formavimo ir veiklos organizavimo principai 2021-09-01 16:22:39 219.32 KB
20 priedas. Bendrieji lietuvių kalbos ugdymo reikalavimai 2021-09-01 16:22:39 197.81 KB
21 priedas. Gimnazijos veiklos kalendorius 2022-2023 m. m. 2022-08-09 22:37:19 418.6 KB
22 priedas. Mokinių lankančių aktyvaus judėjimo pratybas per neformaliojo ugdymo veiklą gimnazijoje ar kitoje neformaliojo vaikų švietimo įstaigoje apskaitos tvarka 2021-09-01 16:22:39 214.52 KB
23 priedas (1). Saugios aplinkos Vilniaus Antakalnio gimnazijoje kūrimo aprašas 2021-09-01 16:22:39 372.69 KB
23 priedas (2). Aprašo priedas. Saugios aplinkos gimnazijoje kūrimo komponentai. Priemonių planas 2021-2022 ir 2022-2023 m. m. 2021-09-01 16:22:39 291.35 KB
24 priedas. Komandinio reagavimo į patyčias ir kitokį smurtinį elgesį gimnazijoje tvarkos aprašas 2021-09-01 16:22:39 535.09 KB
25 priedas. Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas 2021-09-01 16:22:40 515.12 KB
26 priedas. Pamokų/ ugdymo dienų lankomumo apskaitos, nelankymo ir vėlavimų į pamokas prevencijos tvarka 2022-12-08 21:30:22 564.66 KB
27 priedas. Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu tvarkos aprašas 2021-09-01 16:22:40 283.26 KB
28 priedas. Mokinių individualios pažangos ir pasiekimų stebėjimo tvarkos aprašas 2022-12-02 20:49:49 406.79 KB

 

Atnaujinta: 2023-03-19
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
Iki pavasario (Velykų) atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.