PUPP

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro
2021 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. V-1526

 

2021–2022 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS IR VYKDYMO BŪDAI

Patikrinimas

Laikotarpis, data

Pradžia

Vykdymo būdas

1. Lietuvių kalba ir literatūra (žodžiu)

Ugdymo procese

*

Tradicinis arba nuotolinis**

2. Lietuvių kalba ir literatūra (raštu)

2022 m. gegužės 10 d. – gegužės 11 d.

Elektroninis**

2.1. lietuvių kalba ir literatūra (raštu) I srautas

2022 m. gegužės 10 d.

9 val.

2.2. lietuvių kalba ir literatūra (raštu) II srautas

2022 m. gegužės 11 d.

9 val.

2.3. lietuvių kalba ir literatūra (raštu) III srautas

2022 m. gegužės 11 d.

12 val. 30 min.

3. Matematika

2022 m. gegužės 16 d. – gegužės 17 d.

Elektroninis**

3.1. matematika I srautas

2022 m. gegužės 16 d.

9 val.

3.2. matematika II srautas

2022 m. gegužės 17 d.

9 val.

3.3. matematika III srautas

2022 m. gegužės 17 d.

11 val. 30 min.

* Mokyklos vadovo nustatytu laiku.

** Pasiekimų patikrinimo vykdymo būdas turi atitikti mokyklos mokymo proceso organizavimo būdą.

 


PATVIRTINTA
Vilniaus Antakalnio gimnazijos l. e. direktoriaus pareigas
2021 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. M-2021-77

 

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS (ŽODŽIU) PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO UGDYMO PROCESE LAIKOTARPIAI
 

Eil. Nr.

Etapai

Data

1.

Mokytojas su mokiniais aptaria kalbėjimo užduotį, susiedamas ją su konkrečiomis pamokomis / mokomąja veikla.

2021 m. gruodžio 1 - 22 d.

2.

Mokinys pasirenka kalbėjimo užduotį ir jai rengiasi konsultuodamasis su mokančiu mokytoju; pasirengia kalbėjimo planą / teiginius / tekstus / konspektus (jei reikia – ir iliustracinę medžiagą), panaudotos literatūros sąrašą.

2022 m. sausio 10 d. - kovo 18 d.

3.

Mokinys kalba klasės draugams, atsako į jų ir mokytojo klausimus.

2022 m. kovo 28 d. – balandžio 8 d.


SVARBU ŽINOTI

 • Organizuojami privalomieji lietuvių kalbos ir literatūros ir matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai (toliau – pasiekimų patikrinimai), kuriuose dalyvauja pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys.
 • Asmuo pagrindinį išsilavinimą įgyja baigęs pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs lietuvių kalbos ir literatūros ir matematikos pasiekimų patikrinime (išskyrus atvejus, kai asmuo švietimo, mokslo ir sveikatos ministro nustatytais atvejais nuo pasiekimų patikrinimo yra atleistas).
 • Pasiekimų patikrinimas vykdomas vadovaujantis pasiekimų patikrinimo programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, Aprašu, vykdymo ir vertinimo instrukcijomis, pasiekimų patikrinimo tvarkaraščiu
 • Kuriuo būdu (tradicinius ar nuotoliniu) bus vykdomas pasiekimų patikrinimas, nustato švietimo, mokslo ir sporto ministras.
 • Mokinys, ŠMSM patvirtintame pasiekimų patikrinimo tvarkaraštyje nustatytomis dienomis nedalyvavęs pasiekimų patikrinime dėl pateisinamos priežasties, mokyklos vadovui įsakymu leidus, gali dalyvauti per pakartotinį pasiekimų patikrinimą (birželio 8 – 18 dienomis).
 • Mokinys, be pateisintos priežasties nustatytu laiku nedalyvavęs pasiekimų patikrinime, gali jame dalyvauti tik kitais metais.
 • Matematikos pasiekimų patikrinimo rezultatai skelbiami per 10 darbo dienų atlikus patikrinimą, lietuvių kalbos ir literatūros – per 13 darbo dienų nuo patikrinimo II dalies vykdymo dienos.
 • Atvykdamas į pasiekimų patikrinimą raštu mokinys privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą) ir vykdymo instrukcijoje nurodytas priemones.
 • Mokiniai per 3 darbo dienas nuo rezultatų paskelbimo dienos pasirašytinai supažindinami su darbu dalyvaujant klasės vadovui ir vienam iš dalyko vertinimo komisijos narių.
PUPP klausimais gimnazijoje konsultuoja:
ugdymo skyriaus vedėja Rima Dudzevičienė, tel. 8 616 55189
l. e. direktoriaus pareigas Rima Kuncevičienė, tel. 8 682 18478
 
Paskelbė Ugdymo skyriaus vedėja Rima Dudzevičienė.

 

Atnaujinta: 2022-05-23
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.10 - 12.55
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
Gimnazijoje dirba 90-100% darbuotojų su imunitetu nuo Covid