PUPP

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2020 m. rugsėjo 14 d.  įsakymu Nr. V-1369

2020–2021 m. m. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraštis

Patikrinimas

Laikotarpis, data

Pradžia

1.   Lietuvių kalba ir literatūra (žodžiu)

Ugdymo procese

Mokyklos vadovo nustatytu laiku

2. Lietuvių kalba ir literatūra (raštu) (elektroninis vykdymas)

2021 m. balandžio 20 d. – balandžio 21 d.

 

2.1. lietuvių kalba ir literatūra (raštu) I srautas

2021 m. balandžio 20 d.

9 val.

2.2. lietuvių kalba ir literatūra (raštu) II srautas

2021 m. balandžio 21 d.

9 val.

2.3. lietuvių kalba ir literatūra (raštu) III srautas

2021 m. balandžio 21 d.

12 val. 30 min.

3. Matematika (elektroninis vykdymas)

2021 m. balandžio 22 d. – balandžio 23 d.

 

3.1. matematika I srautas

2021 m. balandžio 22 d.

9 val.

3.2. matematika II srautas

2021 m. balandžio 23 d.

9 val.

3.3. matematika III srautas

2021 m. balandžio 23 d.

11 val. 30 min.

 


PATVIRTINTA

Vilniaus Antakalnio gimnazijos direktorės 2020 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. M-2020-91

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS (ŽODŽIU)

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO UGDYMO PROCESE

LAIKOTARPIS: 2020 m. gruodžio 1 d. – 2021 m. balandžio 2 d.

KONKREČIOS DATOS:

Eil. Nr.

Etapai

Data

1.

Mokytojas su mokiniais aptaria kalbėjimo užduotį, susiedamas ją su konkrečiomis pamokomis / mokomąja veikla.

2020 m. gruodžio 1-21 d.

2.

Mokinys pasirenka kalbėjimo užduotį ir jai rengiasi konsultuodamasis su mokančiu mokytoju; pasirengia kalbėjimo planą / teiginius / tekstus / konspektus (jei reikia – ir iliustracinę medžiagą), panaudotos literatūros sąrašą.

2021 m. sausio 6 d.-kovo 19 d.

3.

Mokinys kalba klasės draugams, atsako į jų ir mokytojo klausimus.

2021 m. kovo 22 d.-balandžio 2 d.


PUPP. Ką reikia žinoti II gimnazijos klasių mokiniams, kai pasiekimų patikrinimas ar pasiekimų patikrinimo dalis vykdomi nuotoliniu elektroniniu būdu?

1. Organizuojami privalomieji lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai (toliau – pasiekimų patikrinimas) nuotoliniu elektroniniu vykdymo būdu.

2. Mokinys, be pateisintos priežasties nustatytu laiku nedalyvavę pasiekimų patikrinime, gali dalyvauti tik kitais metais.

3. PRIEMONĖS, kuriomis gali naudotis mokiniai:

3.1. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu, mokiniui bus reikalingas kompiuteris, prijungtas prie interneto ir atitinkantis šiuos reikalavimus:

 • jei yra naudojamas belaidis ryšys („Wi-Fi“), turi būti užtikrinta, kad vykdymo metu nebus sutrikimų (nerekomenduojama naudoti bendro naudojimo „Wi-Fi“);
 • mokinių kompiuteriai turi turėti mažiausiai 4 GB operatyvinės atminties, mažiausiai 1,0 GHz taktinio dažnio keturių branduolių arba ne mažiau nei 1,6 GHz taktinio dažnio dviejų branduolių ir x86 architektūros procesorių;
 • kompiuteriuose turi būti įdiegta bent viena iš naršyklių (ne ankstesnė kaip Microsoft Edge 38 versija, ne ankstesnė kaip Mozilla Firefox 62.x versija, ne ankstesnė kaip Google Chrome 70 versija);
 • nešiojamieji kompiuteriai turi būti visiškai įkrauti ir užtikrinta galimybė kiekvieną kompiuterį įjungti į elektros šaltinį;
 • kiekvienas kompiuteris turi turėti veikiančią kompiuterinę pelę bei klaviatūrą, kamerą ir mikrofoną.

3.2. Priemonės, kuriomis mokinys gali naudotis lietuvių kalbos ir literatūros PUPP metu:

mokykliniai rašybos ir (ar) kirčiavimo žodynai arba dabartinės lietuvių kalbos žodynai, popieriaus lapai juodraščiui, rašiklis, naudojimosi „Užduočių atlikimo sistema“ atmintinė.

3.3. Priemonės, kuriomis mokinys gali naudotis matematikos PUPP metu: lapas su matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo formulėmis (išsispausdina pats mokinys arba prieš patikrinimą paima gimnazijoje pas budėtoją), popieriaus lapai juodraščiui; rašiklis; naudojimosi „Užduočių atlikimo sistema“ atmintinė.

3.4. Mokiniams draudžiama pasiekimų patikrinimų metu naudotis asmeniniais daiktais, išskyrus rašymo ir dalyko pasiekimų patikrinimo vykdymo instrukcijoje nurodytas priemones.

4. MOKINIAI:

 • likus ne mažiau kaip 15 minučių iki pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies raštu vykdymo pradžios atsisėda prie kompiuterio;
 • asmens tapatybės dokumentus pasideda šalia, paprašius vykdytojui, parodo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą). Rodant šiuos dokumentus, rodoma dokumento pusė, puslapis, kuriame yra šio fizinio asmens nuotrauka;
 • mokinys vykdytojui turi būti girdimas ir matomas;
 • vykdytojo atsiųstais prisijungimo duomenimis (prisijungimo adresas, prisijungimo vardas ir slaptažodis), nustatytu laiku pradeda jungtis prie užduočių atlikimo sistemos, perskaito nurodymus ir pasirengia atlikti užduotis vykdymo instrukcijoje nurodytu laiku.
 • per prisijungti skirtą laiką prisijungęs gautais prisijungimo duomenimis prie užduočių atlikimo sistemos, pasitikrina, ar ji veikia, pastebėjęs trikdžius apie tai praneša vykdytojui.
 • užduotis pradeda atlikti vykdytojui paskelbus pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies raštu pradžią;
 • gali būti 5 minutes nematomas;
 • visus testui atlikti reikalingus veiksmus atlieka kompiuteryje. Atverti kitą langą atliekant PUPP užduotis draudžiama;
 • baigę darbą anksčiau, negu numatyta, būtinai paspaudžia mygtuką „Baigti darbą“, praneša apie tai vykdytojui ir išeina iš patalpos.
 • šalinami iš pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies už trukdymą, nusirašinėjimą, mobiliojo ryšio, kitų informacijos perdavimo ar priėmimo priemonių naudojimą ir vykdytojo nurodymų nevykdymą.
 • jeigu užduočių atlikimo metu sistema nustotų reaguoti į komandas, vienu metu spausti klavišus „Ctrl“ ir „F5“ ir atnaujinti naršyklės langą arba atsijungti nuo sistemos, tuomet bandyti prisijungti iš naujo.

5. Mokiniai per 3 darbo dienas nuo rezultatų paskelbimo dienos pasirašytinai ar elektroniniu būdu supažindinami su pasiekimų patikrinimo rezultatais.

6.  Mokinys nuo pasiekimų patikrinimo gali būti atleidžiamas mokyklos vadovo įsakymu:

 • Mokinys (nepilnametis, turintis tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą), negalintis dalyvauti pasiekimų patikrinime ar pasiekimų patikrinimo dalyje dėl ligos, nuo dalyvavimo pasiekimų patikrinime atleidžiami mokyklos vadovo įsakymu, jeigu mokinį asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinė komisija rekomenduoja atleisti nuo pasiekimų patikrinimo ir jis pateikė mokyklos vadovui prašymą dėl atleidimo nuo pasiekimų patikrinimo ir sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos pažymą. Atleistas mokinys negali dalyvauti pasiekimų patikrinime.
 • Pasiekimų patikrinimo vykdymo dieną mokiniui susirgus, jis pats arba jo artimieji turi pranešti mokyklos vadovui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pasiekimų patikrinimo ir pateikti prašymą dėl pasiekimų patikrinimo atidėjimo. Pasiekimų patikrinimas atidedamas pakartotiniam pasiekimų patikrinimui. Jeigu mokinys suserga ar dėl pareigos izoliuotis per pakartotinį pasiekimų patikrinimą jame negali dalyvauti, jis pats arba jo artimieji ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pakartotinio pasiekimų patikrinimo mokyklos vadovui turi pateikti prašymą dėl atleidimo nuo dalyvavimo pakartotiniame pasiekimų patikrinime ir susirgimą patvirtinančius dokumentus, pagal kuriuos mokinys nuo dalyvavimo pakartotiniame pasiekimų patikrinime atleidžiami.

LINKIME SĖKMĖS!

 

Atnaujinta: 2021-04-11
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
Iki vasaros atostogų I-III kl. mokiniams liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.