Dokumentai
Ugdymo planas Atnaujinta Dydis
Vilniaus Antakalnio gimnazijos 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pagrindinio ugdymo (antros dalies) ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2021-11-26 21:05:49 873.59 KB
1 priedas. Projektinės veiklos organizavimo I ir III klasėse tvarka 2021-10-19 20:40:09 505.97 KB
2 priedas. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2021-09-01 16:22:37 498.86 KB
3 priedas. Mokinių informavimo apie ugdymo(si) pasiekimus tvarka 2021-09-01 16:22:37 192.73 KB
4 priedas. Mokinių tėvų informavimo mokinių ugdymo(si) klausimais tvarka 2021-09-01 16:22:37 221.28 KB
5 priedas. Mokinių, jų tėvų prašymų dėl pasiekimų įvertinimo peržiūrėjimo tvarka 2021-09-01 16:22:37 179.96 KB
6 priedas. Mokinių atleidimo nuo dalykų privalomo pamokų lankymo tvarka 2021-09-01 16:22:37 216.49 KB
7 priedas. Laikinosios grupės/ klasės keitimo tvarka I-II gimnazijos klasėse 2021-09-01 16:22:37 213.18 KB
8 priedas. III-IV gimnazijos klasės mokinio individualaus ugdymo plano keitimo tvarka 2021-09-01 16:22:37 203.74 KB
9 priedas. Mokinių elgesio taisyklės 2021-11-08 18:32:56 461.7 KB
10 priedas. Individualūs mokinių ugdymo planai 2021-09-01 16:22:38 479.38 KB
11 priedas. Dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų pasiūla 2021-09-01 16:22:38 206.39 KB
12 priedas. Pažintinė ir kultūrinė veikla 2021-2022 m. m. 2021-09-01 16:22:38 208.54 KB
13 priedas. Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2021-09-01 16:22:38 213.67 KB
14 priedas. Žinių gilinimo (konsultavimo) mokyklos (ŽGM) veiklos aprašas 2021-09-01 16:22:38 314.51 KB
15 priedas. Mokinių sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2021-09-01 16:22:38 407.27 KB
16. priedas. Psichologo pagalbos teikimo mokiniams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams aprašas 2021-09-01 16:22:38 204.41 KB
17 priedas. Naujai atvykstančių į I-as ir kitas gimnazijos klases mokinių adaptacijos ir adaptacijos priežiūros tvarka 2021-09-01 16:22:39 257.47 KB
18 priedas. Universitetinių (gamtos ir fizinių mokslų krypčių) klasių formavimo ir veiklos organizavimo principai 2021-09-01 16:22:39 389.43 KB
19 priedas. Universitetinių (humanitarinių ir socialinių mokslų krypčių) klasių formavimo ir veiklos organizavimo principai 2021-09-01 16:22:39 219.32 KB
20 priedas. Bendrieji lietuvių kalbos ugdymo reikalavimai 2021-09-01 16:22:39 197.81 KB
21 priedas. Gimnazijos veiklos kalendorius 2021-2022 m. m. 2021-10-27 20:25:34 327.65 KB
22 priedas. Mokinių lankančių aktyvaus judėjimo pratybas per neformaliojo ugdymo veiklą gimnazijoje ar kitoje neformaliojo vaikų švietimo įstaigoje apskaitos tvarka 2021-09-01 16:22:39 214.52 KB
23 priedas (1). Saugios aplinkos Vilniaus Antakalnio gimnazijoje kūrimo aprašas 2021-09-01 16:22:39 372.69 KB
23 priedas (2). Aprašo priedas. Saugios aplinkos gimnazijoje kūrimo komponentai. Priemonių planas 2021-2022 ir 2022-2023 m. m. 2021-09-01 16:22:39 291.35 KB
24 priedas. Komandinio reagavimo į patyčias ir kitokį smurtinį elgesį gimnazijoje tvarkos aprašas 2021-09-01 16:22:39 535.09 KB
25 priedas. Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas 2021-09-01 16:22:40 515.12 KB
26 priedas. Pamokų/ ugdymo dienų lankomumo apskaitos, nelankymo ir vėlavimų į pamokas prevencijos tvarka 2021-09-01 16:22:40 559.23 KB
27 priedas. Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu tvarkos aprašas 2021-09-01 16:22:40 283.26 KB
28 priedas. Mokinių individualios pažangos ir pasiekimų stebėjimo tvarkos aprašas 450.52 KB