Savivalda

Gimnazijoje mokytojų metodinei veiklai organizuoti sudaromos mokytojų metodinės grupės ir Metodinė taryba.
Metodinė taryba – savivaldos institucija, kurią sudaro metodinių grupių deleguoti mokytojai arba metodinių grupių pirmininkai ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
Metodinės tarybos sudėtį dvejiems metams ir veiklos planą tvirtina Gimnazijos direktorius. Metodinės tarybos sudėtis keičiasi pasikeitus metodinės grupės pirmininkui.
Metodinei tarybai vadovauja pirmininkas, kuris yra mokytojas, turintis ne žemesnę nei mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją ir išrenkamas atviru balsavimu balsų dauguma Metodinės tarybos pasitarime kas dveji metai.
Metodinės tarybos kompetencijos:
 • Teikia siūlymus rengdama Gimnazijos strateginius dokumentus.
 • Koordinuoja ilgalaikių planų, pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių programų rengimą.
 • Teikia siūlymus planuodama ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir inovacijų diegimą.
 • Koordinuoja Gimnazijoje veikiančių metodinių grupių veiklą siekdama ugdymo dermės, tęstinumo ir kokybės užtikrinimo.
 • Nustato Gimnazijos mokytojų metodinės veiklos prioritetus.
 • Aptaria Gimnazijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir nustato jos prioritetus.
 • Vertina mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą.
 • Inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis ir kt.

 
GIMNAZIJOS SAVIVALDA (išrašas iš VILNIAUS ANTAKALNIO GIMNAZIJOS NUOSTATŲ)
 
42. Gimnazijoje veikia šios savivaldos institucijos: Gimnazijos taryba, mokytojų taryba, mokinių taryba, klasių mokinių tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą) komitetas.
43. Gimnazijos taryba – aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija, kuri atstovauja mokinių, mokytojų, tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą) ir Gimnazijos bendruomenės interesams. Gimnazijos taryba veiklą organizuoja pagal savo patvirtintus nuostatus.
44. Gimnazijos tarybą sudaro 13 narių: 4 mokytojai, 4 mokiniai (iš kiekvieno koncentro), 4 tėvai (kiti atstovai pagal įstatymą) ir 1 vietos bendruomenės atstovas.
45. Gimnazijos taryba sudaroma 2 metams.
46. Į Gimnazijos tarybą:
46.1. 4 mokytojų atstovai renkami mokytojų tarybos slaptu balsavimu pagal šiuose nuostatuose nustatytą mokytojų tarybos nutarimų priėmimo tvarką;
46.2. 4 mokinių atstovai renkami mokinių tarybos pagal šiuose nuostatuose nustatytą mokinių tarybos sprendimų priėmimo tvarką;
46.3. 4 tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą) atstovai renkami slaptu balsavimu paprasta balsų dauguma bendrame tėvų kandidatų susirinkime. Kiekvienos klasės tėvų komitetas pasiūlo po vieną tėvą kandidatą pagal šiuose nuostatuose nustatytą klasės tėvų komiteto sprendimų priėmimo tvarką;
46.4. vietos bendruomenės atstovą siūlo Antakalnio seniūnija.
47. Gimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas, renkamas Gimnazijos tarybos narių pirmojo posėdžio metu visai Gimnazijos tarybos kadencijai iš Gimnazijos tarybos narių slaptu balsavimu paprasta Gimnazijos tarybos narių balsų dauguma.
48. Gimnazijos tarybos posėdžius protokoluoja Gimnazijos tarybos sekretorius, renkamas Gimnazijos tarybos narių kiekvienam Gimnazijos tarybos posėdžiui.
49. Gimnazijos tarybos sudėtį tvirtina Gimnazijos direktorius.
50. Gimnazijos tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Gimnazijos tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai visų narių.
51. Gimnazijos tarybos nutarimai priimami paprasta dalyvaujančiųjų narių balsų dauguma atviru balsavimu. Gimnazijos tarybos narys turi vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, nutarimą lemia Gimnazijos tarybos pirmininko balsas. Nesant kvorumo nutarimai nepriimami.
52. Gimnazijos tarybos posėdyje be balso teisės gali dalyvauti socialiniai partneriai, bendruomenės nariai, rėmėjai, Gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai.
53. Gimnazijos tarybos kompetencija:
53.1. teikia siūlymus dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
53.2. teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;
53.3. pritaria Gimnazijos strateginiam ir metiniam veiklos planams, Gimnazijos nuostatams, Gimnazijos darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Gimnazijos direktoriaus;
53.4. suderina ugdymo planus;
53.5. išklauso Gimnazijos metines veiklos ataskaitą bei teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo;
53.6. svarsto Gimnazijos lėšų naudojimo klausimus;
53.7. teikia siūlymus Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
53.8. svarsto mokytojų Metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą), kitų savivaldos institucijų ar Gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui;
53.9. teikia siūlymus dėl Gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
53.10. svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;
53.11. kiekvienais metais vertina Gimnazijos direktoriaus metų veiklos ataskaitą, direktoriaus metų veiklos ataskaitą įvertinusi nepatenkinamai, kreipiasi į merą, ir prašo jo įvertinti direktoriaus darbą.
53. Gimnazijos tarybos nariu gali būti asmuo, turintis žinių ir gebėjimų, padedančių siekti Gimnazijos strateginių tikslų ir įgyvendinti Gimnazijos misiją. Gimnazijos tarybos nariu negali būti Gimnazijos direktorius, valstybės politikai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai.
54. Galimas Gimnazijos tarybos nario kadencijų skaičius – ne daugiau dviejų kadencijų iš eilės.
55. Nutrūkus Gimnazijos tarybos nario įgaliojimams pirma laiko į jo vietą išrenkamas naujas narys, atstovaujantis tėvams (kitiems atstovams pagal įstatymą), mokytojams, mokiniams arba vietos bendruomenei, priklausomai nuo to, kuriai grupei atstovavo buvęs Gimnazijos tarybos narys iki veikiančios Gimnazijos tarybos kadencijos pabaigos pagal šiuose nuostatuose numatytą Gimnazijos tarybos narių rinkimo tvarką.
56. Likus ne mažiau kaip dviem mėnesiams iki Gimnazijos tarybos kadencijos pabaigos skelbiami nauji Gimnazijos tarybos rinkimai. Pasibaigus Gimnazijos tarybos kadencijai, Gimnazijos taryba baigia savo veiklą ir perduoda savo įgaliojimus naujai išrinktai Gimnazijos tarybai.
57. Gimnazijos taryba paleidžiama:
57.1. reikalaujant 1/2 Gimnazijos tarybos narių;
57.2. likviduojant Gimnaziją.
58. Gimnazijos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Gimnazijos bendruomenei.
59. Mokytojų taryba – nuolatinė Gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Mokytojų tarybą sudaro Gimnazijos direktorius, 13 pavaduotojai ugdymui, skyrių vedėjai, visi Gimnazijoje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti pedagoginiai darbuotojai.
60. Mokytojų tarybai vadovauja Gimnazijos direktorius.
61. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia ir jiems vadovauja Gimnazijos direktorius. Posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip tris kartus per metus.
62. Posėdžiai teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai tarybos narių.
63. Mokytojų tarybos nutarimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma atviru balsavimu. Mokytojų tarybos narys turi vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia direktoriaus balsas. Nesant kvorumo, nutarimai nepriimami.
64. Mokytojų tarybos kompetencija:
64.1. svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Gimnazijos direktoriaus teikiamais klausimais;
64.2. svarsto bendrųjų ugdymo programų, nustatančių ugdymo turinį valstybės lygmeniu, įgyvendinimą Gimnazijoje, optimalų ugdymo sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą, mokinių ugdymo (-si) rezultatus;
64.3. svarsto pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;
64.4. teikia siūlymus dėl Gimnazijos metinės veiklos programos, ugdymo plano įgyvendinimo, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo, fiksavimo ir panaudojimo sistemos tobulinimo;
64.5. kartu su Gimnazijos socialiniu pedagogu, sveikatos priežiūros darbuotoju, psichologu sprendžia mokinių sveikatos, socialinės paramos, mokymosi, prevencinės veiklos, poilsio, mitybos, saugos klausimus;
64.6. renka mokytojų atstovus į Gimnazijos tarybą ir atestacijos komisiją;
64.7. svarsto kitus Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.
65. Mokinių taryba – nuolat veikianti savivaldos institucija, jungianti I–IV Gimnazijos klasių mokinių atstovus Gimnazijos veiklos uždaviniams spręsti.
66. Mokinių tarybos veikla yra reglamentuojama direktoriaus įsakymu patvirtintais mokinių tarybos įstatais.
67. Mokinių tarybos nariai yra renkami visuotinių demokratinių rinkimų būdu.
68. Mokinių tarybai vadovauja prezidentas, išrinktas mokinių tarybos įstatais numatyta tvarka.
69. Mokinių tarybos kompetencija:
69.1. atstovauja mokinių daugumos interesams Gimnazijoje;
69.2. formuoja vieningą mokinių bendruomenę;
69.3. sudaro sąlygas mokinių saviraiškai ir kūrybinių bei organizacinių gebėjimų ugdymui;
69.4. etiškai, pagrįstai reiškia pageidavimus Gimnazijos direktoriui, direktoriaus pavaduotojams, skyrių vedėjams, mokytojų tarybai ir Gimnazijos tarybai;
69.5. teikia siūlymus sudarant, keičiant, papildant vidaus tvarkos taisykles;
69.6. organizuoja darbo grupių veiklą ir supažindina Gimnazijos bendruomenę su vykdomos veiklos rezultatais;
69.6. inicijuoja ir padeda organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas;
69.7. teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;
69.8. organizuoja savanorių judėjimą;
69.9. dalyvauja rengiant Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus,
69.10. svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus,
69.11. renka mokinių atstovus į Gimnazijos tarybą.
70. Mokinių tarybos veiklos forma – susirinkimai. Mokinių tarybos susirinkimai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai visų narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma atviru ar slaptu, priklausomai nuo svarstomo klausimo, balsavimu. Mokinių tarybos narys turi vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia mokinių tarybos prezidento balsas. Nesant kvorumo, sprendimai nepriimami.
71. Kiekviena Gimnazijos klasė turi tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą) komitetą, kurį sudaro 3 klasės mokinių tėvai (kiti atstovai pagal įstatymą). Atstovus į klasės tėvų komitetą siūlo kiekvienos klasės mokinių tėvai. Veiklos organizavimo forma – pasitarimai. Sprendimai priimami bendru sutarimu.
72. Klasės mokinių tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą) komitetas:
72.1. aptaria su klasės vadovu klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus;
72.2. padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, vykdyti profesinį orientavimą;
72.3. teikia siūlymus Gimnazijos tarybai ir direktoriui;
72.4. deleguoja vieną klasės mokinių tėvą (kitą atstovą pagal įstatymą) kandidatu į Gimnazijos tarybą.
 
Atnaujinta: 2023-03-19
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
Iki pavasario (Velykų) atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.