Pagrindinis ugdymas

Gimnazija įgyvendina Pagrindinio ugdymo programos II dalį. II dalis – dvejų metų, įgyvendinama 9–10 (I–II gimnazijos) klasėse.

2023–2024 mokslo metais įgyvendinamos:

 • Pagrindinio ugdymo bendrosios programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ - II gimnazijos klasėje;
 • Pagrindinio ugdymo bendrosios programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-1269 „Dėl Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ - I gimnazijos klasėje.

Mokiniui privaloma mokytis iki 16 metų ir įgyti pagrindinį išsilavinimą.

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas išduodamas mokiniui, kuris baigė pagrindinio ugdymo programą ir dalyvavo privalomuose pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimuose.

Mokinys ir buvęs mokinys, be pateisintos priežasties nustatytu laiku nedalyvavę pasiekimų patikrinime, gali dalyvauti tik kitais metais.

Įgiję pagrindinį išsilavinimą, mokiniai gali toliau mokytis pagal vidurinio ugdymo programą.

 

Vilniaus Antakalnio gimnazijos 2023-2024 ir 2024-2025 mokslo metų Pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas:

Pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu skiriamas pamokų skaičius per savaitę 2022–2023 mokslo metais II gimnazijos klasėje

Pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu skiriamas pamokų skaičius per savaitę 2023-2024 ir 2024-2025 mokslo metais I ir II gimnazijos klasėje

 

Atnaujinta: 2024-04-07
 • Elektroninis dienynas
 • Microsoft 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 14.00 - 14.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40