Administracija

Vita Kirkilienė Direktorė

9 kab. 

Fizikos vyresnioji mokytoja, švietimo vadybos magistrė, turi II-ąją vadybos kvalifikacinę kategoriją.

 • Vadovauja ir atstovauja gimnazijai.
 • Paskirsto vadybines funkcijas pavaduotojai ir skyrių vedėjams, sudaro galimybes jiems savarankiškai dirbti, įpareigoja reguliariai atsiskaityti už nuveiktą darbą.
 • Inicijuoja gimnazijos veiklos strateginio plano ir metinės veiklos programos, atitinkančių valstybės ir  regiono švietimo politiką, rengimą.
 • Telkia gimnazijos bendruomenę gimnazijos metinei veiklos programai įgyvendinti, valstybės švietimo politikai vykdyti.
 • Rūpinasi palankaus mikroklimato kūrimu, puoselėja demokratinius gimnazijos bendruomenės santykius.
 • Vykdo nuolatinę proceso priežiūrą.
 • Inicijuoja darbuotojų pareigybės aprašų rengimą ir jas tvirtina.
 • Inicijuoja gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių rengimą, projekto svarstymą, teikia Gimnazijos tarybai aprobuoti.
 • Kartu su Gimnazijos taryba nustato mokinių, mokytojų ir kitų darbuotojų skatinimo bei atsakomybės sistemą.
 • Atstovauja gimnazijai sudarant mokinių mokymo sutartis, sprendžia ginčus, kylančius dėl sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo.
 • Rūpinasi mokytojų kvalifikacijos tobulinimu, sudaro sąlygas atestuotis.
 • Sudaro specialiojo ugdymo komisiją, rūpinasi specialiosios pedagoginės, psichologinės pagalbos teikimu skirtingų poreikių mokiniams, gabiesiems, mokymosi sunkumų, psichologinių problemų turintiems mokiniams.
 • Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, priima ir atleidžia iš darbo įstaigos darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, tvirtina mokytojų tarifikacijas, neviršijant mokos fondo, nustato darbuotojų darbo užmokestį, skatina ir skiria drausmines nuobaudas. Plėtoja bendradarbiavimą su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).
 • Palaiko ryšius su Vaiko teisių apsaugos skyriumi, gimnazijos bendruomene, rėmėjais.
 • Kontroliuoja, kad gimnazijos aplinkoje nebūtų vartojami alkoholiniai gėrimai, narkotinės ir psichotropinės medžiagos.
 • Stebi, analizuoja, vertina gimnazijos veiklą, ugdymo rezultatus.
 • Rūpinasi gimnazijos intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, darbo ir civiline sauga.
 • Rūpinasi tarptautiniais gimnazijos ryšiais, ryšiais su aukštosiomis mokyklomis.
 • Atstovauja gimnazijai kitose institucijose, šalyse.
 • Inicijuoja gimnazijos vidaus audito sistemos kūrimą.
 • Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka disponuoja gimnazijos turtu ir lėšomis.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00 – 17.00

12.00 – 12.30

 

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

8.30 – 10.00

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

8.30 – 10.00

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 
Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

 

Kontaktai Telefonas 8 5 234 1802

El. paštas Rašyti

Rima Kuncevičienė Pavaduotoja ugdymui

32 kab.

Biologijos vyresnioji mokytoja, turi II vadybos kvalifikacinę kategoriją.

Pedagoginio darbo stažas – 34 metai.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Rima Kuncevičienė 1986 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, įgijo vidurinės mokyklos biologijos ir žemės ūkio pagrindų mokytojos kvalifikaciją, visuomeninių profesijų fakulteto liaudies šokių būrelio vadovo specialybę ir pradėjo dirbti Antakalnio vidurinėje mokykloje biologijos mokytoja. 1994 m. suteikta biologijos vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija, kuri pakartotinai patvirtinta 2001 m.

1993 m. paskirta direktorės pavaduotoja ugdymui. 2003 m. suteikta III vadybos kategorija. 2010 m. suteikta ir 2015 m. nustatyta atitiktis turimai – antrai vadybos kvalifikacinei kategorijai. Veiklos vertinimo išvada už 2019 metus „Labai gerai“.

 • Organizuoja gimnazijos ugdymo turinio formavimą, planavimą, derinimą ir įgyvendinimą.
 • Organizuoja gimnazijos metinio veiklos plano, ugdymo plano rengimą ir prižiūri jų įgyvendinimą.
 • Koordinuoja ugdymo skyrių vedėjų darbą.
 • Koordinuoja gimnazijos metodinę veiklą.
 • Inicijuoja ir organizuoja gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą.
 • Organizuoja brandos egzaminų vykdymą, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą.
 • Organizuoja ir derina mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimą.
 • Organizuoja mokytojų bendradarbiavimą su mokinių tėvais ir tėvų švietimą.
 • Organizuoja ir koordinuoja Vaiko gerovės komisijos veiklą, specialųjį ugdymą, socialinę paramą gaunančių mokinių maitinimą.
 • Koordinuoja ir prižiūri psichologo, socialinio pedagogo, bibliotekos vedėjo, visuomenės sveikatos priežiūros specialisto darbą.
 • Rengia ir derina gimnazijos mėnesio ir savaitės veiklos planus.
 • Vadovauja mokinių priėmimo į gimnaziją komisijai.
 • Organizuoja ir vykdo ataskaitų rengimą.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

7.30 – 16.00

11.00 – 11.30

8.00 – 10.00

Antradienis

7.30 – 16.00

13.10 – 13.40

 

Trečiadienis

7.30 – 16.00

11.00 – 11.30

12.00 – 14.00

Ketvirtadienis

7.30 – 16.00

11.00 – 11.30

 
Penktadienis 7.30 – 16.00 11.00 – 11.30

 

Kontaktai Telefonas 8 682 18478

El. paštas rimak@antgim.lt
El. paštas Rašyti

Violeta Kriščiūnienė Humanitarinių ir socialinių mokslų ugdymo skyriaus vedėja

33 kab.

Istorijos mokytoja ekspertė, turi III vadybos kvalifikacinę kategoriją.

Pedagoginio darbo stažas – 37 metai 

 • Dalyvauja ir teikia pasiūlymus kuriant gimnazijos strateginį planą, metinį veiklos planą.
 • Organizuoja ir kontroliuoja mokyklos ugdymo plano (skyriaus dalies) projekto rengimą ir vykdo ugdymo plano įgyvendinimo priežiūrą.
 • Organizuoja ir koordinuoja dorinio ugdymo, lietuvių kalbos, socialinio ugdymo sričių, užsienio kalbų mokytojų metodinių grupių veiklą, vykdo kuruojamų mokytojų veiklos priežiūrą ir kontrolę.
 • Organizuoja ir kontroliuoja pagrindinio ugdymo programos įgyvendinimą.
 • Kuruoja I–II klasių veiklą, klasių vadovų darbą, vykdo pažangumo ir lankomumo, savarankiško, namų mokymo priežiūrą.
 • Inicijuoja ir organizuoja I–II klasių dalykų mokytojų, klasių vadovų, pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimą.
 • Koordinuoja Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą (PUPP).
 • Organizuoja ir kontroliuoja I–II klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginį švietimą ir individualų konsultavimą.
 • Koordinuoja socialinės - pilietinės veiklos organizavimą ir vykdymą.
 • Kuruoja Mokinių senato veiklą.
 • Parengia administracijos mėnesio budėjimo grafiką.
 • Teikia pasiūlymus dėl savo skyriaus ugdymo proceso užtikrinimo bei tobulinimo veiksmų (klasių dalijimo į grupes, laikinų grupių sudarymo, mokinių krūvio reguliavimo, reikalingų įsigyti vadovėlių sąrašus ir kt.).
 • Organizuoja ir kontroliuoja ryšių užmezgimą, palaikymą ir bendradarbiavimą su mokyklos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis, vietos bendruomene, kitomis mokyklomis, dalyvauja šalies ir tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su ugdymu.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

7.30 – 16.00

11.00 – 11.30

 

Antradienis

7.30 – 16.00

12.00 – 12.30

10.00 – 12.00

Trečiadienis

7.30 – 16.00

11.00 – 11.30

 

Ketvirtadienis

7.30 – 16.00

11.00 – 11.30

13.00 – 15.00
Penktadienis 7.30 – 16.00 11.00 – 11.30

 

Kontaktai Telefonas 8 5 234 6057

El. paštas violetak@antgim.lt
El. paštas Rašyti

Rima Dudzevičienė Tiksliųjų, gamtos ir technologinio ugdymo skyriaus vedėja

31 kab.

Matematikos mokytoja metodininkė, turi II vadybos kvalifikacinę kategoriją.

Pedagoginio darbo stažas – 37 metai.

Rima Dudzevičienė 1983 metais baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą ir įgijo matematikos mokytojo specialybę. Nuo 2018 metų dirba Vilniaus Antakalnio gimnazijoje tiksliųjų, gamtos ir technologinio ugdymo skyriaus vedėja.

 • Dalyvauja ir teikia pasiūlymus kuriant gimnazijos strateginį planą, metinį veiklos planą.
 • Organizuoja ir kontroliuoja mokyklos ugdymo plano (skyriaus dalies) projekto rengimą ir vykdo ugdymo plano įgyvendinimo priežiūrą.
 • Organizuoja ir koordinuoja matematikos, informacinių technologijų, biologijos, fizikos ir chemijos mokytojų metodinių grupių veiklą, vykdo kuruojamų mokytojų veiklos priežiūrą ir kontrolę.
 • Kuruoja III–IV klasių veiklą, klasių vadovų darbą, vykdo pažangumo ir lankomumo, savarankiško, namų mokymo priežiūrą.
 • Prisideda prie Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo.
 • Inicijuoja ir organizuoja mokytojų dalykininkų, klasių vadovų, pagalbos specialistų bendradarbiavimą.
 • Organizuoja ir kontroliuoja vidurinio ugdymo programos įgyvendinimą.
 • Bendradarbiauja su neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriumi dėl narkotinių medžiagų, alkoholio bei tabako vartojimo prevencijos kurso rengimo ir integravimo į mokyklos ugdymo turinį.
 • Rengia ir teikia direktoriaus pavaduotojui pasiūlymus dėl savo skyriaus ugdymo proceso užtikrinimo bei tobulinimo veiksmų (klasių dalijimo į grupes, mobiliųjų grupių sudarymo, mokinių krūvio reguliavimo ir optimizavimo priemonių planus, reikalingų įsigyti vadovėlių, jų komplektų dalių, mokymo, specialiųjų mokymo priemonių ir literatūros poreikio sąrašus ir kt.).
 • Pildo pedagoginių darbuotojų darbo laiko apskaitos tabelius.
 • Organizuoja ir prižiūri su ugdymu susijusios ir skyriui priskirtos dokumentacijos tvarkymą.
 • Rengia ir teikia direktoriaus pavaduotojui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų (pedagogų, specialistų ir kt.) kvalifikacijos tobulinimo, teikia pagalbą pedagogams, rengiantis atestacijai ar turimai kvalifikacinei kategorijai pasitvirtinti, dalyvauja pedagogų darbo vertinime
 • Organizuoja ir kontroliuoja ryšių užmezgimą, palaikymą ir bendradarbiavimą su mokyklos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis, vietos bendruomene, kitomis mokyklomis, dalyvauja šalies ir tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su ugdymu.
 • Organizuoja ir kontroliuoja skyriaus mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginį švietimą ir individualų konsultavimą.
 • Parengia gimnazijos formaliojo ugdymo pamokų tvarkaraštį, esant reikalui jį koreguoja.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

7.30 – 16.00

12.00 – 12.30

8.00 – 10.00

Antradienis

7.30 – 16.00

12.00 – 12.30

 

Trečiadienis

7.30 – 16.00

12.00 – 12.30

 

Ketvirtadienis

7.30 – 16.00

12.00 – 12.30

14.00 – 16.00
Penktadienis 7.30 – 16.00 12.00 – 12.30

 

Kontaktai Telefonas 8 616 55189

El. paštas rimad@antgim.lt
El. paštas Rašyti

Edmundas Lukas Pavaduotojas ugdymo aprūpinimui

3 kab.

 • Darbų mokyklą aptarnaujančiam personalui skyrimas ir kontrolė, budėjimo grafikų derinimas.
 • Mokyklos inventoriaus saugumo ir atnaujinimo priežiūra.
 • Rūpinimasis apšvietimo, šildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų tvarkingumu, remonto darbų organizavimas.
 • Patalpų remonto organizavimas ir kontrolė.
 • Aprūpinimo inventoriumi, kanceliarinėmis ir kt. priemonėmis organizavimas, jų priėmimas ir išdavimas.
 • Prekių ir materialinių vertybių apskaitos tvarkymas, dalyvavimas inventorizacijose.
 • Pavaldžių darbuotojų instruktavimas saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos ir elektrosaugos klausimais.
 • Civilinės ir priešgaisrinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms organizavimas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 16.45

 

Antradienis

8.00 – 16.45

 

Trečiadienis

8.00 – 16.45

 

Ketvirtadienis

8.00 – 16.45

 

Penktadienis 8.00 – 16.45  

Kontaktai Telefonas 8 5 234 0421

El. paštas edmundas@antgim.lt
El. paštas Rašyti

Nijolė Margelienė Raštinės vedėja

9 kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00–12.30

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00–12.30

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00–12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00–12.30

Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00–12.30

Kontaktai Telefonas 8 5 234 1802

El. paštas rastine@antgim.lt
El. paštas Rašyti

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
Iki vasaros atostogų I-III kl. mokiniams liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.