Administracija

Anželika Keršinskienė Direktorė

9 kab.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, turi ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Švietimo lyderystės magistrą

Pedagoginio darbo stažas – 16 metų 

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.30 – 16.00 12.00 – 12.30

Antradienis

7.30 – 16.00 12.00 – 12.30

Trečiadienis

7.30 – 16.00 12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

7.30 – 16.00 12.00 – 12.30
Penktadienis 7.30 – 16.00 12.00 – 12.30

Kontaktai Telefonas +370 5 234 1802

El. paštas direktore@antgim.lt
El. paštas Rašyti

Rima Kuncevičienė Direktorės pavaduotoja ugdymui

32 kab.

Biologijos vyresnioji mokytoja, turi II vadybos kvalifikacinę kategoriją.

2021–2022 m. m. laikinai ėjo Gimnazijos direktoriaus pareigas.

Funkcijos:

 • Organizuoja gimnazijos metinio veiklos plano, ugdymo plano rengimą ir prižiūri jų įgyvendinimą.
 • Koordinuoja gimnazijos Metodinės tarybos veiklą.
 • Inicijuoja/ organizuoja gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą.
 • Organizuoja brandos egzaminų vykdymą, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą.
 • Organizuoja mokytojų bendradarbiavimą su mokinių tėvais ir tėvų švietimą.
 • Koordinuoja Vaiko gerovės komisijos veiklą, socialinę paramą gaunančių mokinių maitinimą.
 • Koordinuoja ugdymo skyrių vedėjų, švietimo pagalbos mokiniui specialistų darbą.
 • Rengia/ derina gimnazijos mėnesio veiklos planus.
 • Vadovauja Mokinių priėmimo į gimnaziją komisijai.
 • Organizuoja ir vykdo ataskaitų rengimą.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.30 – 16.00 11.00 – 11.30

Antradienis

7.30 – 16.00 11.10 – 11.30

Trečiadienis

7.30 – 16.00 11.00 – 11.30

Ketvirtadienis

7.30 – 16.00 11.00 – 11.30
Penktadienis 7.30 – 16.00 11.00 – 11.30

Kontaktai Telefonas +370 682 18478

El. paštas rimak@antgim.lt
El. paštas Rašyti

Rima Dudzevičienė Tiksliųjų, gamtos ir technologinio ugdymo skyriaus vedėja

31 kab.

Matematikos mokytoja metodininkė, turi II vadybos kvalifikacinę kategoriją.

Pedagoginio darbo stažas – 39 metai.

Funkcijos:

 • Dalyvauja rengiant ir teikia pasiūlymus dėl gimnazijos strateginio ir metinio veiklos plano.
 • Organizuoja mokyklos ugdymo plano (skyriaus dalies) rengimą ir vykdo jo įgyvendinimo priežiūrą.
 • Organizuoja ir koordinuoja matematikos, informacinių technologijų, biologijos, fizikos ir chemijos, menų, technologijų ir fizinio ugdymo mokytojų, III-IV gimnazijos klasių vadovų metodinių grupių veiklą.
 • Dalyvauja organizuojant Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, Brandos egzaminų vykdymą.
 • Organizuoja ir koordinuoja vidurinio ugdymo programos įgyvendinimą, III-IV gimnazijos klasių mokytojų, klasių vadovų, švietimo pagalbos specialistų,  mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimą.
 • Parengia gimnazijos formaliojo ugdymo pamokų tvarkaraštį, esant reikalui jį koreguoja.
 • Pildo pedagoginių darbuotojų darbo laiko apskaitos tabelius.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.30 – 16.00

12.00 – 12.30

Antradienis

7.30 – 16.00

11.30 – 12.00

Trečiadienis

7.30 – 16.00

11.30 – 12.00

Ketvirtadienis

7.30 – 16.00

11.30 – 12.00

Penktadienis 7.30 – 16.00 11.30 – 12.00

Kontaktai Telefonas +370 616 55189

El. paštas rimad@antgim.lt
El. paštas Rašyti

Violeta Kriščiūnienė Humanitarinių ir socialinių mokslų ugdymo skyriaus vedėja

33 kab.

Istorijos mokytoja ekspertė, turi III vadybos kvalifikacinę kategoriją.

Pedagoginio darbo stažas – 39 metai.

Funkcijos:

 • Dalyvauja ir teikia pasiūlymus rengiant gimnazijos strateginį planą, metinį veiklos planą.
 • Organizuoja mokyklos ugdymo plano (skyriaus dalies) rengimą ir vykdo jo įgyvendinimo priežiūrą.
 • Organizuoja ir koordinuoja dorinio ugdymo, lietuvių kalbos, socialinio ugdymo sričių, užsienio kalbų mokytojų, I-II gimnazijos klasių vadovų metodinių grupių veiklą.
 • Organizuoja ir koordinuoja pagrindinio ugdymo programos įgyvendinimą, I-II gimnazijos klasių mokytojų, klasių vadovų, švietimo pagalbos specialistų,  mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimą.
 • Koordinuoja socialinės - pilietinės veiklos organizavimą ir vykdymą.
 • Dalyvauja organizuojant Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą.
 • Parengia neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų tvarkaraštį, esant reikalui jį koreguoja.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.30 – 16.00

12.00 – 12.30

Antradienis

7.30 – 16.00

11.30 – 12.00

Trečiadienis

7.30 – 16.00 11.30 – 12.00

Ketvirtadienis

7.30 – 16.00 11.30 – 12.00
Penktadienis 7.30 – 16.00 11.30 – 12.00

Kontaktai Telefonas +370 5 234 6057

El. paštas violetak@antgim.lt
El. paštas Rašyti

Edmundas Lukas Pavaduotojas ugdymo aprūpinimui

3 kab.

 • Darbų mokyklą aptarnaujančiam personalui skyrimas ir kontrolė, budėjimo grafikų derinimas.
 • Mokyklos inventoriaus saugumo ir atnaujinimo priežiūra.
 • Rūpinimasis apšvietimo, šildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų tvarkingumu, remonto darbų organizavimas.
 • Patalpų remonto organizavimas ir kontrolė.
 • Aprūpinimo inventoriumi, kanceliarinėmis ir kt. priemonėmis organizavimas, jų priėmimas ir išdavimas.
 • Prekių ir materialinių vertybių apskaitos tvarkymas, dalyvavimas inventorizacijose.
 • Pavaldžių darbuotojų instruktavimas saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos ir elektrosaugos klausimais.
 • Civilinės ir priešgaisrinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms organizavimas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.30 – 16.00

12.30 – 13.00

Antradienis

7.30 – 16.00

12.30 – 13.00

Trečiadienis

7.30 – 16.00

12.30 – 13.00

Ketvirtadienis

7.30 – 16.00

12.30 – 13.00

Penktadienis 7.30 – 16.00 12.30 – 13.00

Kontaktai Telefonas +370 5 234 0421
Mobilusis +370 688 71 310

El. paštas edmundas@antgim.lt
El. paštas Rašyti

 • Elektroninis dienynas
 • Microsoft 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40