Brandos egzaminai

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija vasario 25 d. paskelbė 2021 metų brandos egzaminų tvarkaraštį.

Plačiau: https://www.nsa.smm.lt/2021/02/25/siemet-brandos-egzaminai-prasides-anksciau-nei-pernai/


Abiturientams šiemet nereikės laikyti lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos

Plačiau: https://www.nsa.smm.lt/2021/01/22/siemet-abiturientams-nereikes-laikyti-lietuviu-kalbos-ir-literaturos-iskaitos/


BRANDOS EGZAMINAI. Svarbu žinoti:

 • Brandos atestatas išduodamas abiturientui, turinčiam teigiamus visų individualaus ugdymo plano dalykų metinius įvertinimus ir išlaikiusiam du brandos egzaminus. Vienas iš jų privalomas - lietuvių kalbos ir literatūros.
 • Brandos darbą III gimnazijos klasės mokinys gali rinktis iki einamųjų mokslo metų sausio 15 dienos. Brandos darbą III gimnazijos klasės mokinys atlieka nuo einamųjų mokslo metų sausio 30 dienos mokykloje, kurioje mokosi. Brandos darbas vertinamas brandos darbo vertinimo centre. III gimnazijos klasės mokinys pasirinkęs brandos darbą jo rinktis IV gimnazijos klasėje negali.
 • Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo ar individualaus ugdymo plano dalyko brandos darbo keisti neleidžiama. Mokinys pasirinkę valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą ir susirgę pagrindinės sesijos metu, dėl sveikatos būklės pageidaujantis pakeisti brandos egzamino tipą į mokyklinį, prašymą teikia mokyklos vadovui.
 • Brandos egzaminų tvarkaraštis.

Ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas atsižvelgdamas į orų prognozes, valstybės ar savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją, ekstremalųjį įvykį ar karantiną, ŠMS ministras gali tvarkaraštyje numatytą brandos egzamino datą pakeisti į kitą, ankstinti ar vėlinti nustatytą brandos egzamino pradžios laiką.

 • Pasirinktus vidurinio ugdymo pasiekimų patikrinimus leidžiama laikyti mokyklos vadovo įsakymu.
 • Brandos egzaminą pakartotinės sesijos metu laiko:
  • kandidatas, kuriam pagrindinės sesijos metu dalyko brandos egzaminas buvo atidėtas;
  • susirgęs per pagrindinę sesiją mokinys, gavęs Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus leidimą, vietoj atidėto valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino laikyti to dalyko mokyklinį brandos egzaminą;
  • mokinys, gavę nepatenkinamą lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimą pagrindinės sesijos metu, laiko mokyklinį to dalyko brandos egzaminą.
 • Mokyklos vadovo įsakymu brandos egzaminas ar jo dalis, atidedama pakartotinei sesijai, kandidatui dėl pareigos izoliuotis ar kitų svarbių priežasčių (pateikusiam priežastį paaiškinantį dokumentą) negalinčiam laikyti brandos egzamino ar jo dalies pagrindinės sesijos metu.
 • Pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų vėliausią galimą rezultatų skelbimo datą nustato švietimo, mokslo ir sporto ministras. Konkrečias pagrindinės ir pakartotinės sesijos valstybinių brandos egzaminų rezultatų skelbimo datas per tris dienas nuo Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komiteto posėdžio, patvirtinusio rezultatus, dienos nustato Nacionalinės švietimo agentūros direktorius ir skelbia jas viešai Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje.
 • NŠA vadovaudamasi Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komiteto nustatytomis dalyko brandos egzamino išlaikymo minimalia taškų suma, patenkinamo, pagrindinio ir aukštesniojo pasiekimų lygių ribomis, kandidato egzamino rezultatams priskiria balus nuo 16 iki 100.
 • NŠA nustato dalykų valstybinių brandos egzaminų kandidatų rezultatų ir skenuotų darbų skelbimo per kandidatų brandos egzaminų darbų demonstravimo sistemą datas.
 • Pasibaigus muzikologijos mokykliniam brandos egzaminui, jo pagrindinės sesijos rezultatai paskelbiami per 8 darbo dienas, pasibaigus lietuvių kalbos ir literatūros mokykliniam brandos egzaminui – per 13 darbo dienų. Pakartotinės sesijos rezultatai paskelbiami: pasibaigus muzikologijos mokykliniam brandos egzaminui – per 2 darbo dienas, pasibaigus lietuvių kalbos ir literatūros mokykliniam brandos egzaminui – per 4 darbo dienas.
 • Dalykų brandos egzaminų rezultatai skelbiami nepažeidžiant asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
 • Kandidatai apeliacijas gali pateikti mokyklos vadovui per 2 darbo dienas nuo valstybinio brandos egzamino rezultatų paskelbimo dienos. Apeliacijos, nelygu jų skaičius, išnagrinėjamos per 2–3 savaites po to, kai rezultatai paskelbti, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų liepos 20 dienos.
 • Kandidatai pagrindinės sesijos apeliacijas mokyklos vadovui gali pateikti per 2 darbo dienas, pakartotinės sesijos – per 1 darbo dieną po to, kai buvo paskelbti dalyko brandos egzamino rezultatai. Pagrindinės sesijos apeliacijos išnagrinėjamos per 5 darbo dienas, pakartotinės sesijos – per 3 darbo dienas po to, kai buvo paskelbti dalyko brandos egzamino rezultatai.
 • Brandos atestatas išduodamas tik gavus apeliacijų rezultatus. Brandos atestato priede įrašomas apeliacijos rezultatas.
 • Daugiau informacijos apie kriterinį vertinimą, egzaminus, jų programas galima rasti interneto svetainėje www.nsa.smm.lt (https://www.egzaminai.lt/2/) bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje http://www.smm.lt/egzaminai/index.htm.

Brandos egzaminų klausimais gimnazijoje konsultuoja direktorės pavaduotoja ugdymui

Rima Kuncevičienė, tel. 8 682 18478.

Atnaujinta: 2021-02-27
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
Iki vasaros atostogų I-III kl. mokiniams liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.