Brandos egzaminai

BRANDOS EGZAMINŲ centrai 2023 m.

Valstybinis brandos egzaminas
Centras
2023-04-12
2023-04-14
Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis
Vilniaus licėjus (Širvintų g. 82)
2023-04-13
2023-04-14
Užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalis
Vilniaus Gabijos progimnazija
(Gabijos g. 2C)
2023-06-05
Lietuvių kalba ir literatūra
Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus (Antakalnio g. 120)
2023-06-07
Biologija
Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija (S. Stanevičiaus g. 25)
2023-06-09
Užsienio kalba (anglų)
Vilniaus licėjus (Širvintų g. 82)
2023-06-12
Geografija
Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija (Minties g. 3)
2023-06-14
Matematika
Vilniaus Žvėryno gimnazija
(Žalioji g. 4)
2023-06-16
Informacinės technologijos
Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras (Laisvės pr. 53)
2023-06-19
Istorija
Vilniaus Antakalnio progimnazija
(Antakalnio g. 33)
2023-06-21
Chemija
Vilniaus šv. Kristoforo gimnazija
(Kazliškių g. 4)
2023-06-23
Užsienio kalba (rusų)
Vilniaus Gabijos progimnazija
(Gabijos g. 2C)
2023-06-26
Fizika
Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazija (Šopeno g. 8)
Mokyklinis brandos egzaminas
Centras
2023-06-05
Lietuvių kalba ir literatūra
Vilniaus Adomo Mickevičiaus licėjus
(Kruopų g. 11)

 

BRANDOS EGZAMINAI 2022-2023 m. m. Svarbu žinoti:

 • Brandos atestatas išduodamas abiturientui, turinčiam teigiamus visų individualaus ugdymo plano dalykų metinius įvertinimus ir išlaikiusiam du brandos egzaminus. Vienas iš jų privalomas - lietuvių kalbos ir literatūros.
 • Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo keisti neleidžiama, bet iki einamųjų metų kovo 15 dienos kandidatui leidžiama pareikšti gimnazijos vadovui atsisakymą raštu laikyti vieną ar kelis iš savo pasirinktų brandos egzaminų. Atsisakęs laikyti brandos egzaminą kandidatas į brandos egzaminų vykdymo protokolus neįrašomas.
 • Mokinys pasirinkę valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą ir susirgę pagrindinės sesijos metu, dėl sveikatos būklės pageidaujantis pakeisti brandos egzamino tipą į mokyklinį, prašymą teikia gimnazijos vadovui.
 • Brandos egzaminų tvarkaraštis pridedamas. Ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas atsižvelgdamas į orų prognozes, valstybės ar savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją, ekstremalųjį įvykį ar karantiną, švietimo, mokslo ir sporto ministras gali tvarkaraštyje numatytą brandos egzamino datą pakeisti į kitą, ankstinti ar vėlinti nustatytą brandos egzamino pradžios laiką.
 • Pasirinktus vidurinio ugdymo pasiekimų patikrinimus, mokiniams turintiems patenkinamus tų dalykų metinius įvertinimus ir išlaikytą lietuvių kalbos ir literatūros įskaitą, leidžiama laikyti gimnazijos vadovo įsakymu.
 • Organizuojamos dvi brandos egzaminų sesijos. Sesijų pradžia sutampa su egzaminų tvarkaraštyje nustatyta pagrindinės ir pakartotinės sesijų pirmojo egzamino ar jo dalies data.
 • Brandos egzaminą pakartotinės sesijos metu laiko:
  • kandidatas, kuriam pagrindinės sesijos metu dalyko brandos egzaminas buvo atidėtas;
  • susirgęs per pagrindinę sesiją mokinys, gavęs Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus leidimą, vietoj atidėto valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino laikyti to dalyko mokyklinį brandos egzaminą;
  • mokinys, gavę nepatenkinamą lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimą pagrindinės sesijos metu, laiko mokyklinį to dalyko brandos egzaminą.
 • Kandidatai nuo brandos egzaminų gali būti atleidžiami gimnazijos vadovo įsakymu, vadovaujantis Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo IX skyriumi.
 • Gimnazijos vadovo įsakymu brandos egzaminas ar jo dalis, atidedama pakartotinei sesijai, vadovaujantis Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo X skyriumi.
 • Reikalavimai kandidatams  ir atsakomybė pridedami.
 • Pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų vėliausią galimą rezultatų skelbimo datą nustato švietimo, mokslo ir sporto ministras. Konkrečias pagrindinės ir pakartotinės sesijos valstybinių brandos egzaminų rezultatų skelbimo datas per tris dienas nuo Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komiteto posėdžio, patvirtinusio rezultatus, dienos nustato Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) direktorius.
 • NŠA vadovaudamasi Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komiteto nustatytomis dalyko brandos egzamino išlaikymo minimalia taškų suma, patenkinamo, pagrindinio ir aukštesniojo pasiekimų lygių ribomis, kandidato egzamino rezultatams priskiria balus nuo 16 iki 100.
 • NŠA nustato dalykų valstybinių brandos egzaminų kandidatų rezultatų ir skenuotų darbų skelbimo per kandidatų brandos egzaminų darbų demonstravimo sistemą datas.
 • Pasibaigus muzikologijos mokykliniam brandos egzaminui, jo pagrindinės sesijos rezultatai paskelbiami per 8 darbo dienas, pasibaigus lietuvių kalbos ir literatūros mokykliniam brandos egzaminui – per 13 darbo dienų. Pakartotinės sesijos rezultatai paskelbiami: pasibaigus muzikologijos mokykliniam brandos egzaminui – per 2 darbo dienas, pasibaigus lietuvių kalbos ir literatūros mokykliniam brandos egzaminui – per 4 darbo dienas.
 • Dalykų brandos egzaminų rezultatai skelbiami nepažeidžiant asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
 • Kandidatai pagrindinės sesijos apeliacijas gimnazijos vadovui gali pateikti per dvi darbo dienas, pakartotinės sesijos – per vieną darbo dieną po to, kai buvo paskelbti dalyko brandos egzamino rezultatai.
 • Apeliacijos, nelygu jų skaičius, išnagrinėjamos ne vėliau kaip per 3 savaites nuo valstybinio brandos egzamino rezultatų paskelbimo dienos. Brandos atestatas išduodamas tik gavus apeliacijų rezultatus. Brandos atestato priede įrašomas apeliacijos rezultatas.
 • Daugiau informacijos: https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/brandos-egzaminai/

Brandos egzaminų klausimais gimnazijoje konsultuoja direktorės pavaduotoja ugdymui

Rima Kuncevičienė: tel. 8 682 18478, el. p. RimaK@antgim.lt

2022–2023 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS, BRANDOS EGZAMINŲ IR TARPINIO PATIKRINIMO TVARKARAŠČIAI

Atnaujinta: 2023-03-20
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
Iki pavasario (Velykų) atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.