Brandos egzaminai. Abiturientams.

BRANDOS EGZAMINAI 2023-2024 m. m. Svarbu žinoti:

 • Brandos atestatas išduodamas abiturientui, turinčiam teigiamus visų individualaus ugdymo plano dalykų metinius įvertinimus ir išlaikiusiam du brandos egzaminus. Vienas iš jų privalomas - lietuvių kalbos ir literatūros.
 • Kandidatas einamaisiais metais be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip šešių dalykų brandos egzaminus.
 • Prašymą laikyti dalykų brandos egzaminus kandidatas teikia gimnazijos vadovui iki 2023 m. lapkričio 24 dienos. Prašymo forma pridedama.

 

 • Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo keisti neleidžiama. Mokinys pasirinkę valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą ir susirgę pagrindinės sesijos metu, dėl sveikatos būklės pageidaujantis pakeisti brandos egzamino tipą į mokyklinį, prašymą teikia gimnazijos vadovui.
 • Brandos egzaminų tvarkaraštis pridedamas. Ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas atsižvelgdamas į orų prognozes, valstybės ar savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją, ekstremalųjį įvykį ar karantiną, švietimo, mokslo ir sporto ministras gali tvarkaraštyje numatytą brandos egzamino datą pakeisti į kitą, ankstinti ar vėlinti nustatytą brandos egzamino pradžios laiką.

 

 • Pasirinktus vidurinio ugdymo pasiekimų patikrinimus leidžiama laikyti direktoriaus įsakymu:
 • lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą – iki birželio 1 d. turinčiam patenkinamą to dalyko metinį įvertinimą ir išlaikytą dalyko įskaitą;
 • pasirinktus individualaus ugdymo plano brandos egzaminus - iki ugdymo proceso paskutinės dienos turinčiam patenkinamus tų dalykų metinius įvertinimus.
 • Organizuojamos dvi brandos egzaminų sesijos. Sesijų pradžia sutampa su egzaminų tvarkaraštyje nustatyta pagrindinės ir pakartotinės sesijų pirmojo egzamino ar jo dalies data.
 • Brandos egzaminą pakartotinės sesijos metu laiko:
 • kandidatas, kuriam pagrindinės sesijos metu dalyko brandos egzaminas buvo atidėtas;
 • susirgęs per pagrindinę sesiją mokinys, gavęs Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus leidimą, vietoj atidėto valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino laikyti to dalyko mokyklinį brandos egzaminą;
 • mokinys, gavę nepatenkinamą lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimą pagrindinės sesijos metu, laiko mokyklinį to dalyko brandos egzaminą.
 • Kandidatai nuo brandos egzaminų gali būti atleidžiami gimnazijos vadovo įsakymu, vadovaujantis Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo IX skyriumi.
 • Gimnazijos vadovo įsakymu brandos egzaminas ar jo dalis, atidedama pakartotinei sesijai, vadovaujantis Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo X skyriumi.
 • Reikalavimai kandidatams  ir atsakomybė pridedami.

 

 • Pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų vėliausią galimą rezultatų skelbimo datą nustato švietimo, mokslo ir sporto ministras. Konkrečias pagrindinės ir pakartotinės sesijos valstybinių brandos egzaminų rezultatų skelbimo datas per tris dienas nuo Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komiteto posėdžio, patvirtinusio rezultatus, dienos nustato Nacionalinės švietimo agentūros direktorius ir skelbia jas viešai Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje.
 • NŠA vadovaudamasi Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komiteto nustatytomis dalyko brandos egzamino išlaikymo minimalia taškų suma, patenkinamo, pagrindinio ir aukštesniojo pasiekimų lygių ribomis, kandidato egzamino rezultatams priskiria balus nuo 16 iki 100.
 • NŠA nustato dalykų valstybinių brandos egzaminų kandidatų rezultatų ir skenuotų darbų skelbimo per kandidatų brandos egzaminų darbų demonstravimo sistemą datas.
 • Pasibaigus lietuvių kalbos ir literatūros mokykliniam brandos egzaminui,  jo pagrindinės sesijos rezultatai paskelbiami  per 13 darbo dienų. Pakartotinės sesijos rezultatai paskelbiami per 4 darbo dienas.
 • Dalykų brandos egzaminų rezultatai skelbiami nepažeidžiant asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
 • Kandidatai pagrindinės sesijos apeliacijas gimnazijos vadovui gali pateikti per dvi darbo dienas, pakartotinės sesijos – per vieną darbo dieną po to, kai buvo paskelbti dalyko brandos egzamino rezultatai.
 • Apeliacijos, nelygu jų skaičius, išnagrinėjamos ne vėliau kaip per 3 savaites nuo valstybinio brandos egzamino rezultatų paskelbimo dienos. Brandos atestatas išduodamas tik gavus apeliacijų rezultatus. Brandos atestato priede įrašomas apeliacijos rezultatas.
 • Daugiau informacijos: https://www.nsa.smm.lt/egzaminai-ir-pasiekimu-patikrinimai/brandos-egzaminai/

 

Brandos egzaminų klausimais gimnazijoje konsultuoja direktorės pavaduotoja ugdymui

Rima Kuncevičienė: tel. 8 682 18478, el. p. RimaK@antgim.lt

 

Atnaujinta: 2023-10-12
 • Elektroninis dienynas
 • Microsoft 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
Iki žiemos (Kalėdų) atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.