Brandos egzaminai. Abiturientams.

BRANDOS EGZAMINAI 2023-2024 m. m. Svarbu žinoti:

 • Pasirinktus vidurinio ugdymo pasiekimų patikrinimus, turintiems patenkinamus tų dalykų metinius įvertinimus ir išlaikytą lietuvių kalbos ir literatūros įskaitą, leidžiama laikyti gimnazijos direktoriaus įsakymu.
 • Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo keisti neleidžiama, bet iki einamųjų metų kovo 15 dienos kandidatui leidžiama pareikšti gimnazijos vadovui atsisakymą raštu laikyti vieną ar kelis iš savo pasirinktų brandos egzaminų. Atsisakęs laikyti brandos egzaminą kandidatas į brandos egzaminų vykdymo protokolus neįrašomas.
 • Brandos egzaminai laikomi brandos egzaminų centruose (pridedama).
 • Brandos egzaminų tvarkaraštį (pridedama) tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras. Ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas, atsižvelgdamas į orų prognozes, valstybės ar savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją, ekstremalųjį įvykį ar (ir) karantiną, švietimo, mokslo ir sporto ministras gali tvarkaraštyje numatytą brandos egzamino datą pakeisti į kitą, ankstinti ar vėlinti nustatytą brandos egzamino pradžios laiką.
 • Reikalavimai kandidatams ir atsakomybė pridedami.
 • Organizuojamos dvi brandos egzaminų sesijos: pagrindinė ir pakartotinė. Sesijų pradžia sutampa su egzaminų tvarkaraštyje nustatyta pagrindinės ir pakartotinės sesijų pirmojo egzamino ar jo dalies data.
 • Brandos egzaminą pakartotinės sesijos metu laiko:
  • kandidatas, kuriam pagrindinės sesijos metu dalyko brandos egzaminas buvo atidėtas;
  • susirgęs per pagrindinę sesiją mokinys, gavęs Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus leidimą, vietoj atidėto valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino laikyti to dalyko mokyklinį brandos egzaminą;
  • mokinys, gavęs nepatenkinamą lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimą pagrindinės sesijos metu, laiko mokyklinį to dalyko brandos egzaminą.
 • Gimnazijos vadovo įsakymu brandos egzaminas ar jo dalis, atidedama pakartotinei sesijai, vadovaujantis Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo X skyriumi.
 • Pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų vėliausią galimą rezultatų skelbimo datą nustato švietimo, mokslo ir sporto ministras. Konkrečias pagrindinės ir pakartotinės sesijos valstybinių brandos egzaminų rezultatų skelbimo datas per tris dienas nuo Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komiteto posėdžio, patvirtinusio rezultatus, dienos nustato Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) direktorius.
 • NŠA vadovaudamasi Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komiteto nustatytomis dalyko brandos egzamino išlaikymo minimalia taškų suma, patenkinamo, pagrindinio ir aukštesniojo pasiekimų lygių ribomis, kandidato egzamino rezultatams priskiria balus nuo 16 iki 100.
 • NŠA nustato dalykų valstybinių brandos egzaminų kandidatų rezultatų ir skenuotų darbų skelbimo per kandidatų brandos egzaminų darbų demonstravimo sistemą datas.
 • Lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio brandos egzamino rezultatai paskelbiami: pagrindinės sesijos -  per 13 darbo dienų, pakartotinės sesijos - per 4 darbo dienas.
 • Kandidatai pagrindinės sesijos apeliacijas gimnazijos direktoriui gali pateikti per dvi darbo dienas, pakartotinės sesijos – per vieną darbo dieną po to, kai buvo paskelbti dalyko brandos egzamino rezultatai.
 • Valstybinių brandos egzaminų apeliacijos, nelygu jų skaičius, išnagrinėjamos ne vėliau kaip per tris savaites. Mokyklinių brandos egzaminų pagrindinės sesijos apeliacijos išnagrinėjamos per penkias darbo dienas, pakartotinės sesijos – per tris darbo dienas.
 • Brandos atestatas išduodamas abiturientui:
  • turinčiam teigiamus visų individualaus ugdymo plano dalykų metinius įvertinimus ir išlaikiusiam du brandos egzaminus. Vienas iš jų privalomas - lietuvių kalbos ir literatūros.
  • gavus apeliacijos, jei toks prašymas buvo, rezultatus. Brandos atestato priede įrašomas apeliacijos rezultatas.

Daugiau informacijos:

Brandos egzaminų klausimais gimnazijoje konsultuoja:

direktorės pavaduotoja ugdymui Rima Kuncevičienė: tel. +370 682 18478, el. p. RimaK@antgim.lt

ugdymo skyriaus vedėja Rima Dudzevičienė: tel. +370 616 550189, el. p. RimaD@antgim.lt

 


KUR laiko brandos egzaminus VAG abiturientai 2024 m.

Mokyklinis brandos egzaminas
BRANDOS EGZAMINO CENTRAS
2023-10-02
2024-05-13
Menai (dailė)
Vykdoma - Vilniaus Antakalnio gimnazija
Vertinama - Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų
gimnazija (V. Šopeno g. 8)
2023-10-02
2024-05-13
Menai (grafinis dizainas)
Vykdoma - Vilniaus Antakalnio gimnazija
Vertinama - Vilniaus Sofijos Kovalevskajos
gimnazija (Dūkštų g. 30)
2024-06-05
Lietuvių kalba ir literatūra
Vilniaus „Juventos“ gimnazija
(Telšių g. 2)
Įskaita
2024-02-27
2024-04-26
Lietuvių kalba ir literatūra (įskaita)
Vilniaus Antakalnio gimnazija
(Antakalnio g. 29)
VALSTYBINIS brandos egzaminas
2024-04-03
2024-04-05
Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis
Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazija
(Žirmūnų g. 119)
2024-04-04
2024-04-05
Užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalis
Vilniaus Antano Vienuolio progimnazija
(Aušros Vartų g. 23)
2024-04-05
Užsienio kalbos (vokiečių) kalbėjimo dalis
Vilniaus Žygimanto Augusto progimnazija
(Šeškinės g. 25)
2024-04-05
Užsienio kalbos (prancūzų) kalbėjimo dalis
Vilniaus Žygimanto Augusto progimnazija
(Šeškinės g. 25)
2024-06-05
Lietuvių kalba ir literatūra
Vilniaus Žirmūnų gimnazija
(Žirmūnų g. 37)
2024-06-07
Užsienio kalba (anglų)
Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazija
(Žirmūnų g. 119)
2024-06-10
Matematika
Vilniaus Žirmūnų gimnazija
(Žirmūnų g. 37)
2024-06-12
Informacinės technologijos
Vilniaus Žemynos gimnazija
(Čiobiškio g. 16)
2024-06-13
Chemija
Vilniaus Simono Konarskio gimnazija
(Statybininkų g. 5)
2024-06-14
Istorija
Vilniaus „Taikos“ progimnazija
(Taikos g. 157)
2024-06-17
Biologija
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
(Vydūno g. 17A)
2024-06-19
Užsienio kalba (rusų)
Vilniaus Antano Vienuolio progimnazija
(Aušros Vartų g. 23)
2024-06-20
Fizika
Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras (Trinapolio g. 2)
2024-06-21
Geografija
Vilniaus Vydūno progimnazija
(Įsruties g. 3)
2024-06-25
Užsienio kalba (prancūzų)
Vilniaus Žygimanto Augusto progimnazija
(Šeškinės g. 25)
2024-06-25
Užsienio kalba (vokiečių)
Vilniaus Žygimanto Augusto progimnazija
(Šeškinės g. 25)
Atnaujinta: 2024-04-07
 • Elektroninis dienynas
 • Microsoft 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
8. 14.55 - 15.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40