Vaiko gerovės komisija

Gimnazijos vaiko gerovės komisijos (toliau – Komisija) paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisija savo veiklą grindžia šiais principais:

1. Geriausių vaiko interesų prioritetiškumo;

2. Vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus;

3. Individualizavimo;

4. Visapusiškumo;

5. Konfidencialumo;

6. Ankstyvosios intervencijos;

7. Dinamiškumo;

8. Refleksyvumo;

9. Veiklos integralumo;

10. Bendradarbiavimo.

Komisijos pirmininkas, jo pavaduotojas, sekretorius paskirti ir Komisijos sudėtis, jos darbo reglamentas, eilinių posėdžių grafikas patvirtini Gimnazijos direktorės 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V – 2020-76 „Dėl vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos veiklos dokumentų tvirtinimo“.

Komisijos sudėtis 2020–2021 m. m.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Pareigos komisijoje

1.

Žana Pliskačevska

Socialinė pedagogė

Pirmininkė

2.

Rima Kuncevičienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Pirmininkės pavaduotoja

3.

Martynas Juocevičius 

Dorinio ugdymo mokytojas

Narys

4.

Violeta Kriščiūnienė

Humanitarinių ir socialinių mokslų ugdymo skyriaus vedėja

Narė

5.

Lina Miškinienė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Narė

6.

Laima Vilčinskienė

Psichologė

Narė

Komisijos sekretorė – Jolanta Butkutė, geografijos mokytoja.

Komisijos posėdžiai, pasitarimai vyksta tiesioginiu ir / ar nuotoliniu būdu, naudojant Microsoft Office 365 Education - Teams platformą, kartą per mėnesį, o prireikus ir kitu laiku.

Vaiko gerovės komisijos eilinių posėdžių grafikas 2020–2021 m. m.

2020-09-15

2020-10-20

2020-11-17

2020-12-15

2021-01-19

2021-02-23

2021-03-16

2021-04-20

2021-05-18

2021-06-15

 

Atnaujinta: 2021-02-14
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
Iki vasaros atostogų I-III kl. mokiniams liko:

Gerų atostogų!