Vaiko gerovės komisija

Gimnazijos vaiko gerovės komisijos (toliau – Komisija) paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisija savo veiklą grindžia šiais principais:

1. Geriausių vaiko interesų prioritetiškumo;

2. Vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus;

3. Individualizavimo;

4. Visapusiškumo;

5. Konfidencialumo;

6. Ankstyvosios intervencijos;

7. Dinamiškumo;

8. Refleksyvumo;

9. Veiklos integralumo;

10. Bendradarbiavimo.

Komisijos pirmininkas, jo pavaduotojas, sekretorius paskirti ir Komisijos sudėtis, jos darbo reglamentas, eilinių posėdžių grafikas patvirtini Gimnazijos direktorės 2023 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V – 101 „Dėl vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos eilinių posėdžių grafiko tvirtinimo“.

Komisijos sudėtis 2023–2024 m. m.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Pareigos komisijoje

1. Žana Pliskačevska Socialinė pedagogė Pirmininkė

2.

Rima Kuncevičienė Direktorės pavaduotoja ugdymui Pirmininko pavaduotoja

3.

Violeta Kriščiūnienė Humanitarinių ir socialinių mokslų ugdymo skyriaus vedėja Narė

4.

Laima Vilčinskienė Psichologė Narė

5.

Gintarė Kolesnikova Ugdymo karjerai specialistė, klasės vadovė Narė

6.

Martynas Juocevičius Dorinio ugdymo (etikos) mokytojas Narys

7.

Margarita Poškienė

Matematikos mokytoja

Narė

8.

Raimonda Juchnevičienė

Fizinio ugdymo mokytoja, klasės vadovė

Narė

9.

Rasa Žilinskaitė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Narė

Vaiko gerovės komisijos eilinių posėdžių grafikas 2023–2024 m. m.

Eil. Nr.
Data
Vieta
1.
2023-09-19
39 kab.
2.
2023-10-17
39 kab.
3.
2023-11-21
39 kab.
4.
2023-12-19
39 kab.
5.
2024-01-16
39 kab.
6.
2024-02-27
39 kab.
7.
2024-03-19
39 kab.
8.
2024-04-16
39 kab.
9.
2024-05-21
39 kab.
10.
2024-06-18
39 kab. 

SAUGIOS APLINKOS GIMNAZIJOJE KŪRIMO APRAŠAS

Atnaujinta: 2024-02-28
 • Elektroninis dienynas
 • Microsoft 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40