Laisvos darbo vietos

Informuojame, kad vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193, 7 punktu, 2021 m. rugsėjo 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracija paskelbė konkursą į Vilniaus  Antakalnio gimnazijos direktoriaus pareigas.

Skelbimas Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje https://vilnius.lt/lt/personalas/karjera/darbo-skelbimas/?id=8093

Darbo skelbimas: Vilniaus Antakalnio gimnazija Direktorius(-ė)

Įstaiga / įmonė: Vilniaus Antakalnio gimnazija
Skelbimo įvadas:

Ieškome švietimo ateities lyderio – vadovo Vilniaus Antakalnio gimnazijai! 

Daugiau informacijos apie įstaigą galite rasti: https://www.antgim.lt/

Pareigos: Direktorius(-ė)
Reikalavimai:

Įstaigos direktorius turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.    turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą,

2.    atitikti bent vieną iš šių reikalavimų ir turėti:

 • pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
 • magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
 • ugdymo mokslų / verslo vadybos  / viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą (LR Vyriausybės 2010-05-04 nutarimas Nr. 535);
 • turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio;

3.    turėti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 patvirtintame Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;

4.    turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip 1 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;

5.    mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

6.    gerai mokėti lietuvių kalbą ( LR Vyriausybės 2003-12-24 nutarimas Nr. 1688);

7.    ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

8.    būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
 1. prašymas dalyvauti konkurse (forma pridedama);
 2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos;
 3. gyvenimo aprašymas, parengtas Europass CV formatu lietuvių kalba;
 4. vadovavimo švietimo įstaigai gairės, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį.  Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos, numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);
 5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka (toliau – kompetencijų vertinimo ataskaita), kopija. (Prašome atkreipti dėmesį į žemiau pateiktą informaciją dėl Nacionalinės švietimo agentūros)
 6. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopija (-os). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba;
 7. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijos (jeigu tokius dokumentus turi);
 8. gali būti pateiktos buvusių darbdavių rekomendacijos.

 

Pretendentas dokumentus gali pateikti iki 2022 m. sausio 10 d. įskaitytinai:

 • elektroniniu paštu savivaldybe@vilnius.lt.
 • registruotu laišku Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
 • tiesiogiai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriuje (pirmame aukšte), adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius.                        

PRETENDENTŲ ATRANKOS DATA - 2022 M. SAUSIO 20 D.

SVARBU. Atkreipiame dėmesį, kad Nacionalinė švietimo agentūra pirmenybę teikia pretendentams, prašymą dalyvauti konkurse (ir kitus privalomus dokumentus) dėl kompetencijų vertinimo pateikusiems per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos. 

 *pretendentai, turintys  nuo 2018 m. vasario 6 d. iki 2020 m. liepos 1 d. išduotas pretendentų į švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus kompetencijų vertinimo / prilyginto vertinimo ataskaitas, kuriose nėra nurodytų įvertintų kompetencijų balų, gali pateikti Nacionalinei švietimo agentūrai prašymą išduoti pažymą dėl nustatytų kompetencijų lygių atitikties raiškos lygiams, nurodant balų sumą.  

Siūlome:
 • palaikymą įgyvendinant teigiamus pokyčius įstaigoje;
 • mentoriaus pagalbą adaptacijos laikotarpiu;
 • laisvę realizuojant savo idėjas įstaigos veiklos tobulinimo atžvilgiu;
 • aiškią atlygio ir skatinimo sistemą.

Atlyginimo pastovioji dalis:  1277- 1288 Eur., atskaičius mokesčius (koeficientas 11,74 – 11,85)

Adresas: Antakalnio g. 29, Vilnius
Skelbimo publikavimo data: 2021-09-22
Skelbimas galioja iki: 2022-01-10
Kontaktinė informacija :

Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Justina Mušauskienė, el. p. justina.musauskiene@vilnius.lt, Tel. (85) 211 2593


Vilniaus Antakalnio gimnazija siūlo darbą matematikos mokytojui (1,19 et.) Darbo sutartis – neterminuota.

Pareigybė: Matematikos mokytojas

Pareigų statusas: Darbuotojas, dirbantis pagal neterminuotą darbo sutartį

Reikalavimai:

1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
2. Matematikos mokytojo kvalifikacija.
3. Mokėti naudotis, taikyti informacines ir komunikacines technologijas;
4. Gebėti bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.
5. Iniciatyvumas, kūrybiškumas, atsakingumas.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje su sutikimu dėl asmens duomenų naudojimo atrankos tikslais.
2. Gyvenimo aprašymas (CV).
3. Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
4. Kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas.
5. Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų kopijas.

Siūlome: 28 kontaktines valandas (arba mažiau) I-IV gimnazijos klasėse

Darbo laikas: Pagal darbo grafiką nuo pirmadienio iki penktadienio

Adresas: Antakalnio g. 29, Vilnius

Etatas: 1,19 etato

Atlyginimas (bruto): Atlyginimas priklauso nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos: nuo 1564 iki 1815 eurų.

Skelbimo galiojimo data: 2022-01-03

Dokumentų lauksime iki 2022 m. sausio 31 d. įskaitytinai el. pašto adresu rastine@antakalnio.vilnius.lm.lt. Pretendentai, labiausiai atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio.

Kontaktinė informacija: Kontaktinis asmuo – L. e. direktoriaus pareigas Rima Kuncevičienė, tel. 8 682 18478


 

Skelbimo įvadas:

Vilniaus Antakalnio gimnaziją siūlo darbą specialiajam pedagogui. Darbo krūvis 0,5 etato.

Pareigos:

Spec. pedagogas (-ė)

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 • Prašymas dalyvauti darbuotojo atrankoje.

 • Gyvenimo aprašymas.

Siūlome:

Vilniaus Antakalnio gimnaziją siūlo darbą specialiajam pedagogui, darbo krūvis 0,5 etato. Atlyginimas priklausys nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,18 - 8,28.

Adresas:

Antakalnio g. 29

Kontaktinė informacija:

Dokumentus siųsti el. paštu adresu rastine@antgim.lt iki lapkričio 1 d., telefonas pasiteiravimui 8 682 18478.

Atnaujinta: 2022-01-06
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
8. 14.55 - 15.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
Iki žiemos atostogų mokiniams liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.
Gimnazijoje dirba 90-100% darbuotojų su imunitetu nuo Covid