Laisvos darbo vietos

Skelbimas Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje https://vilnius.lt/lt/personalas/karjera/?lid=1075

Ieškome švietimo ateities lyderio – vadovo Vilniaus Antakalnio gimnazijai! 

Pareigybė: Direktorius

Pareigų statusas: Darbuotojas, dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį

Reikalavimai:

Įstaigos direktorius turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą,
2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų ir turėti:
 • pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
 • magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
 • ugdymo mokslų / verslo vadybos  / viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą (LR Vyriausybės 2010-05-04 nutarimas Nr. 535);
 • turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio;
3.    turėti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 patvirtintame Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;
4.    turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip 1 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;
5.    mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
6.    gerai mokėti lietuvių kalbą ( LR Vyriausybės 2003-12-24 nutarimas Nr. 1688);
7.    ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
8.    būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. prašymas dalyvauti konkurse (forma pridedama);
 2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos;
 3. gyvenimo aprašymas, parengtas Europass CV formatu lietuvių kalba;
 4. vadovavimo švietimo įstaigai gairės, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį.  Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos, numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);
 5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos kopija. Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka (toliau – kompetencijų vertinimo ataskaita), kopija (Prašome atkreipti dėmesį į žemiau pateiktą informaciją dėl Nacionalinės švietimo agentūros);
 6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijos;
 7. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopija (-os). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba, arba aukštojo mokslo diplomo priedėlyje nurodyta, kad studijų metu įgijo atitinkamą užsienio kalbos mokėjimo lygį;
 8. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijos (jeigu tokius dokumentus turi);
 9. gali būti pateiktos buvusių darbdavių rekomendacijos.

Pretendentas dokumentus gali pateikti iki 2022 m. birželio 17 d. įskaitytinai:

 • elektroniniu paštu savivaldybe@vilnius.lt.
 • registruotu laišku Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
 • tiesiogiai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriuje (pirmame aukšte), adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius.                        

PRETENDENTŲ ATRANKOS DATA - 2022 M. BIRŽELIO 30 D.

Atkreipiame dėmesį, kad Nacionalinė švietimo agentūra pirmenybę kompetencijų įsivertinimui teikia pretendentams, pateikusiems prašymą Savivaldybei dalyvauti konkurse ir prašymą Nacionalinei švietimo agentūrai dėl kompetencijų įvertinimo, per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos. 

 *pretendentai, turintys  nuo 2018 m. vasario 6 d. iki 2020 m. liepos 1 d. išduotas pretendentų į švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus kompetencijų vertinimo / prilyginto vertinimo ataskaitas, kuriose nėra nurodytų įvertintų kompetencijų balų, gali pateikti Nacionalinei švietimo agentūrai prašymą išduoti pažymą dėl nustatytų kompetencijų lygių atitikties raiškos lygiams, nurodant balų sumą.  

Siūlome:

 • palaikymą įgyvendinant teigiamus pokyčius įstaigoje;
 • mentoriaus pagalbą adaptacijos laikotarpiu;
 • laisvę realizuojant savo idėjas įstaigos veiklos tobulinimo atžvilgiu;
 • aiškią atlygio ir skatinimo sistemą.

Atlyginimas (bruto): Atlyginimo pastovioji dalis: 2669-2680 Eur. (koeficientas 14,75-14,81)

Skelbimo publikavimo data: 2022-03-02

Skelbimo galiojimo data: 2022-06-17

Kontaktinė informacija: Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius, Tel. (85) 211 2593

Pridėti dokumentai: Prašymo forma (švietimo įstaigos direktoriaus kokursui).docx

 


Vilniaus Antakalnio gimnazija siūlo darbą lietuvių kalbos ir literatūros mokytojui (1 et.). Darbo sutartis – neterminuota.

Reikalavimai:

 • Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
 • Lietuvių kalbos mokytojo kvalifikacija.
 • Mokėti naudotis, taikyti informacines ir komunikacines technologijas.
 • Bendrųjų lietuvių kalbos ugdymo programų, PUPP ir VBE programų išmanymas.
 • Gebėti bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.
 • Iniciatyvumas, kūrybiškumas, atsakingumas.
 • Pageidautina lietuvių kalbos mokymo darbo patirtis.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje su sutikimu dėl asmens duomenų naudojimo atrankos tikslais.
2. Gyvenimo aprašymas (CV).
3. Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
4. Lietuvių kalbos mokytojo kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas.
5. Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų kopijas.

Dokumentų lauksime iki 2022 m. rugpjūčio 30 d. įskaitytinai el. pašto adresu rastine@antakalnio.vilnius.lm.lt
Pretendentai, labiausiai atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio. Atsiradus tinkamam kandidatui, konkursas bus nutrauktas.

Siūlome: 20-24 kontaktines valandas I-IV gimnazijos klasėse (krūvis aptariamas individualiai).

Adresas: Antakalnio g. 29, Vilnius

Atlyginimas (bruto): Priklausomai nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos: už siūlomą krūvį gali svyruoti nuo 1450 iki 2000 eurų.

Skelbimo galiojimo data: 2022-08-22

Kontaktinis asmuo – l. e. direktoriaus pareigas Rima Kuncevičienė, tel. 8 682 18478


 

Vilniaus Antakalnio gimnazija siūlo darbą matematikos mokytojui (1 et.) Darbo sutartis – neterminuota.

Pareigybė: Matematikos mokytojas

Pareigų statusas: Darbuotojas, dirbantis pagal neterminuotą darbo sutartį

Reikalavimai:

1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
2. Matematikos mokytojo kvalifikacija.
3. Mokėti naudotis, taikyti informacines ir komunikacines technologijas;
4. Gebėti bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.
5. Iniciatyvumas, kūrybiškumas, atsakingumas.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje su sutikimu dėl asmens duomenų naudojimo atrankos tikslais.
2. Gyvenimo aprašymas (CV).
3. Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
4. Kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas.
5. Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų kopijas.

Siūlome: 24 kontaktines valandas (arba mažiau) I-IV gimnazijos klasėse

Darbo laikas: Pagal darbo grafiką nuo pirmadienio iki penktadienio

Adresas: Antakalnio g. 29, Vilnius

Etatas: 1 etatas

Atlyginimas (bruto): Atlyginimas priklauso nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos: nuo 1564 iki 1815 eurų.

Skelbimo galiojimo data: 2022-08-22

Dokumentų lauksime iki 2022 m. rugpjūčio 30 d. įskaitytinai el. pašto adresu rastine@antakalnio.vilnius.lm.lt. Pretendentai, labiausiai atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio.

Kontaktinė informacija: Kontaktinis asmuo – L. e. direktoriaus pareigas Rima Kuncevičienė, tel. 8 682 18478


 

Vilniaus Antakalnio gimnazija skelbia atranką socialinio pedagogo pareigoms užimti (0,5 – 0,75 etato). Neterminuota darbo sutartis.

Reikalavimai:

1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
2. Įgyta socialinio pedagogo kvalifikacija.
3. Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.
4. Gebėjimas dirbti komandoje.
5. Informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas.
6. Iniciatyvumas, kūrybiškumas, atsakingumas.
7. Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių, švietimą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Švietimo ir mokslo ministro įsakymų, kitų teisės aktų žinojimas, gebėti juos taikyti praktiškai.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje su sutikimu dėl asmens duomenų naudojimo atrankos tikslais.
2. Gyvenimo aprašymas (CV).
3. Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
4. Kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas.
5. Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų kopijas.

Dokumentų lauksime iki 2022 m. rugpjūčio 30 d. įskaitytinai el. pašto adresu rastine@antakalnio.vilnius.lm.lt
Pretendentai, labiausiai atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio.

Darbo laikas: Pagal su darbuotoju suderintą darbo grafiką.

Adresas: Antakalnio g. 29, Vilnius

Etatas: 0,5-0,75

Atlyginimas (bruto): Atlyginimas priklausys nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos: už siūlomą krūvį gali svyruoti nuo 720-1085 eurų.

Skelbimo galiojimo data: 2022-08-22

Kontaktinis asmuo – l. e. direktoriaus pareigas Rima Kuncevičienė, tel. 8 682 18478

 

Atnaujinta: 2022-07-06
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.10 - 12.55
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
Gimnazijoje dirba 90-100% darbuotojų su imunitetu nuo Covid