Specialiuosius ugdymosi poreikius turinčių mokinių pavėžėjimo organizavimas

  • Paskelbta: 2023-06-13
  • Kategorija: Svarbu!

SPECIALIUOSIUS UGDYMOSI POREIKIUS TURINČIŲ MOKINIŲ, BESIMOKANČIŲ

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE,

PAVĖŽĖJIMO ORGANIZAVIMAS

Informuojame, kad nuo 2023 m. liepos 1 d. įsigalioja „Specialiuosius ugdymosi poreikius turinčių mokinių, besimokančių Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas”, kuris reglamentuoja Vilniaus miesto savivaldybės  teritorijoje besimokančių mokinių, kurie turi labai didelių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir negali patys atvykti į ugdymo įstaigas (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje), kuriose mokoma pagal priešmokyklinio ar bendrojo ugdymo programas, tinkamo ir saugaus pavėžėjimo į  mokymo įstaigą ir atgal organizavimo tvarką.

Į mokymo įstaigą ir atgal yra pavežami specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai (toliau – SUP): 

1. kurie turi judėjimo sutrikimą (vidutinį, žymų),  kuriems judant reikalinga kompensacinė technika ar priemonės; 

2.  dėl intelekto sutrikimo pradinių klasių mokiniai; 

3. dėl intelekto sutrikimo penktų ir vyresnių klasių mokiniai, turintys žymų intelekto sutrikimą ar vidutinį intelekto sutrikimą,  nesiorientuoja aplinkoje, nėra saugūs gatvėje; 

4. pavėžėjimo išimtys gali būti taikomos kompleksinę negalią turintiems mokiniams, mokyklos vaiko gerovės komisijos sprendimu arba atsižvelgiant į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (toliau – NDNT) nustatytą pirmojo ir antrojo lygio slaugos poreikį bei pateiktus patvirtinančius dokumentus.

SUP mokinio vienas iš tėvų mokyklų vadovams ne vėliau kaip iki einamųjų metų liepos 5 d. pateikia prašymą organizuoti pavėžėjimą. Naujai priimto mokinio vienas iš tėvų pateikia prašymą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo mokymosi sutarties pasirašymo.

Susipažinti su „Specialiuosius ugdymosi poreikius turinčių mokinių, besimokančių Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu“ (Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 8 d. sprendimas Nr. 1-1782) ir jame pateiktais prašymų pavyzdžiais galite https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ea0e57b2af0111ed924fd817f8fa798e?jfwid=mmceoljgf

Nepamirškite padėkoti autoriui