Kviečiame mokytis Vilniaus Antakalnio gimnazijoje!

Vilniaus Antakalnio gimnazijoje mokiniai įgyja privalomą pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokytojai dirba efektyviai ir kokybiškai: siekia visų mokinių pažangos, nepaisant jų pradinių žinių lygio ar aplinkos veiksnių, ir skatina mokinius išsikelti ambicingus tikslus, atkakliai jų siekti.

Gimnazijos bendruomenė didžiuojasi savo mokykla, yra atvira ir lanksti pozityviai kaitai, bendradarbiaujanti, susitelkusi, iniciatyvi, geranoriška, kultūringa, kuria saugią aplinką, puoselėja savo tradicijas, tautiškumą, toleranciją.

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ KOMISIJA

(Patvirtinta Vilniaus Antakalnio gimnazijos direktoriaus 2021 m. vasario 23 d. Nr. V-2021-27)

Rima Kuncevičienė – komisijos pirmininkas

Jolanta Butkutė – komisijos sekretorius

Raimonda Juchnevičienė

Ramona Matulionienė

Rima Dudzevičienė

Šarūnas Vitkus

Žana Pliskačevska

Vytis Šilaikis - atsakingas už gyventojų prašymų administravimą ir informacijos internete skelbimą.

Priėmimo į I-II gimnazijos klases klausimais telefonu 8 682 18478 konsultuoja direktorės pavaduotoja ugdymui Rima Kuncevičienė.

Priėmimo į III–IV gimnazijos klases klausimais telefonu 8 616 55189 konsultuoja ugdymo skyriaus vedėja Rima Dudzevičienė.

Priėmimo komisijos posėdžių grafikas: 2021 metų birželio 7, 15,  22, 29 ir rugpjūčio 20, 26 dienos. Komisija darbą baigia 2021 metų rugpjūčio 31 dieną.

Priėmimo komisijos darbo vieta: Antakalnio g. 29, 7 / 10 kabinetai.


Priėmimo Į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e. sistemą grafikas

Vilniaus miesto savivaldybės Bendrojo ugdymo skyriaus vedėjos 2021 m. vasario 24 d. įsakymas Nr.  A15-242/21(2.1.4E-BEU) Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e. sistemą grafiko patvirtinimo“.


Informacija būsimų I gimnazijos klasių mokiniams

Pirmenybė mokytis teikiama vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ir paties vaiko deklaruotos gyvenamosios vietos laikas Vilniaus Antakalnio gimnazijai priskirtoje teritorijoje (žr. Aptarnavimo teritorijų interaktyvų žemėlapį) yra dveji ir daugiau metų.

Į atsiradusias laisvas vietas priimama vadovaujantis „Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. 1-874.

Pageidaujantys nuo 2021 m. rugsėjo 1 dienos mokytis I gimnazijos klasėje iki gegužės 31 dienos Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt/ pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą:

14–18 metų vaikas prašymą gali pateikti pats, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) rašytinį sutikimą.

Atkreipiame dėmesį:

  • Dorinio ugdymo dalyką (etiką ar tikybą) galima rinktis. Pasirinkimas gali nesutapti su programa, kurios buvo mokomasi anksčiau.

  • Gimnazija užtikrina antrosios užsienio kalbos (prancūzų, rusų, vokiečių) tęstinumą. Pirmoji užsienio kalba – anglų.

2. Mokymosi pasiekimus už 2020–2021 mokslo metų pirmą pusmetį patvirtinančią pažymą (gali būti iš el. dienyno).

3. Pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus. Laimėjimus ir dalyvavimą NVŠ veikloje patvirtinantys svarbiausi dokumentai (iki 4) pateikiami už dvejus paskutiniuosius metus.

4. Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių, jei tokių yra.

5. Motyvacinį laišką-prašymą, jei pageidaujama plėtoti fizinių ar humanitarinių mokslų krypčių kompetencijas (prašymo pavyzdys čia).


Informacija būsimų II gimnazijos klasių mokiniams, pretenduojantiems į atsiradusias laisvas vietas

Į atsiradusias laisvas vietas pirmiausia priimami mokiniai, kurių vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ir paties vaiko deklaruotos gyvenamosios vietos laikas Vilniaus Antakalnio gimnazijai priskirtoje teritorijoje (žr. Aptarnavimo teritorijų interaktyvų žemėlapį) yra dveji ir daugiau metų. Po to - kurių mokymosi pasiekimai buvusioje mokykloje yra aukštesni.

Pageidaujantys nuo 2021 m. rugsėjo 1 dienos mokytis II gimnazijos klasėje, iki gegužės 31 dienos Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt/ pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą. 14–18 metų vaikas prašymą gali pateikti pats, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) rašytinį sutikimą.

2. Mokymosi pasiekimus už 2020–2021 mokslo metų pirmą pusmetį, patvirtinančią pažymą (gali būti iš el. dienyno).

3. Pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus. Laimėjimus ir dalyvavimą NVŠ veikloje patvirtinantys svarbiausi dokumentai (iki 4) pateikiami už dvejus paskutiniuosius metus.

4. Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių, jei tokių yra.

5. Motyvacinį laišką-prašymą, jei pageidaujama plėtoti fizinių ar humanitarinių mokslų krypčių kompetencijas. (prašymo pavyzdys čia).


Informacija būsimų III-IV gimnazijos klasių mokiniams, pretenduojantiems į atsiradusias laisvas vietas

Į atsiradusias laisvas vietas pirmiausia priimami mokiniai, kurių mokymosi pasiekimai buvusioje mokykloje yra aukštesni.

Pageidaujantys nuo 2021 m. rugsėjo 1 dienos mokytis III ar IV gimnazijos klasėje, iki gegužės 31 dienos Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt/ pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą. 14–18 metų vaikas prašymą gali pateikti pats, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) rašytinį sutikimą.

2. Mokymosi pasiekimus už 2020–2021 mokslo metų pirmą pusmetį, patvirtinančią pažymą. (Gali būti iš el. dienyno).

3. Individualų ugdymo planą. Plano sudarymo klausimais, telefonu 8 616 55189 konsultuoja ugdymo skyriaus vedėja Rima Dudzevičienė.

4. Pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus. Laimėjimus ir dalyvavimą NVŠ veikloje patvirtinantys svarbiausi dokumentai (iki 4) pateikiami už dvejus paskutiniuosius metus.

5. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą:

  • Pretenduojantys į III gimnazijos klases, pažymėjimą pateikia prieš pasirašant arba mokymo sutarties pasirašymo metu.

  • Pretenduojantys į IV gimnazijos klases, pažymėjimo kopiją prisega e. sistemoje prašymo pateikimo metu.


Mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programą Vilniaus Antakalnio gimnazijoje, mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimami ir į klases paskirstomi vadovaujantis 2020 m. kovo 16 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-39 patvirtinta tvarka.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos