Informacija eksternams

INFORMACIJA brandos egzaminus laikysiantiems EKSTERNAMS

Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti dalyko  brandos egzaminą.

Eksternas prašymą dėl brandos egzaminų pasirinkimo teikia bazinės mokyklos vadovui iki einamųjų metų lapkričio 24 d.

Eksternai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.

KARTU SU PRAŠYMU bazinės mokyklos – Vilniaus Antakalnio gimnazijos – direktorei EKSTERNAS PRIVALO PATEIKTI:

1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą.

2. Vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);

3. Užsienio kvalifikacijų atveju, bent vieną iš 3.1.–3.3. punktuose nurodytų dokumentų:

3.1. Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą dėl vidurinio ugdymo išsilavinimo pripažinimo;

3.2. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;

3.3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;

3.4. užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys).

4. Prašymą laikyti brandos egzaminus (forma pridedama).

5. Kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus. Eksternas sumoka 15 eurų už kiekvieną pasirinktą dalyko valstybinį brandos egzaminą.

 

Įmoką mokėti:

Vilniaus Antakalnio gimnazija (Antakalnio g. 29, LT 10312 Vilnius)

Įmonės kodas 302817872

Atsiskaitomoji sąskaita LT74 4010 0424 0393 1814, bankas Luminor, banko kodas 40100.

Įmokos paskirtis – UŽ EGZAMINUS, VILNIAUS ANTAKALNIO GIMNAZIJA– (būtina nurodyti bazinės mokyklos pavadinimą).

 

Nustatytos formos prašymą ir kitus dokumentus atnešti į Vilniaus Antakalnio gimnazijos raštinę (Antakalnio g. 29, kab. Nr. 9) darbo dienomis nuo 8.30 val. iki 15.30 val. arba siųsti el. pašto adresu rastine@antgim.lt

 

Eksternai, nepateikę prašymo iki š. m. lapkričio 24 d., gali teikti prašymą, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, – Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje.

 

EKSTERNAMS:

Informacija apie kitas bazines mokyklas https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/svietimas-kultura-ir-sportas/svietimas/bendrasis-ugdymas/brandos-egzaminai/

Visa informacija apie Brandos egzaminus ir jų tvarkaraščius: https://www.nsa.smm.lt/egzaminai-ir-pasiekimu-patikrinimai/brandos-egzaminai/

 

Vilniaus Antakalnio gimnazijos

direktorės pavaduotoja ugdymui Rima Kuncevičienė, tel. 8 682 18478.

 

Nepamirškite padėkoti autoriui